Płatna telewizja

Cyfrowy Polsat jest największym dostawcą płatnej telewizji w Polsce oraz czołową platformą satelitarną w Europie pod względem liczby klientów. Oferujemy kompleksowe usługi multimedialne zaprojektowane z myślą o całej rodzinie. Od 2006 roku jesteśmy liderem na polskim rynku pod względem liczby aktywnych usług i udziału w rynku – świadczymy ponad 4,5 miliona usług płatnej telewizji cyfrowej.

OTOCZENIE RYNKOWE

Rynek płatnej telewizji w Polsce

W Polsce usługi płatnej telewizji oferowane są przez operatorów platform satelitarnych (DTH), telewizji kablowych oraz poprzez protokół internetowy (IPTV). Według szacunków PwC w 2015 roku dominujący udział w rynku, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i ilościowym, posiadali operatorzy platform satelitarnych – około 54% według liczby abonentów, a w drugiej kolejności operatorzy telewizji kablowych – ok 42%. Znaczenie IPTV pozostaje marginalne przy udziale w rynku na poziomie około 4%. Poniższy wykres przedstawia rynek płatnej telewizji w Polsce w 2015 roku według liczby abonentów.

Rynek płatnej telewizji w Polsce w 2014 r. według liczby abonentów

Operatorzy satelitarni tylko w ograniczonym zakresie konkurują z operatorami telewizji kablowej. Operatorzy kablowi koncentrują się na klientach zamieszkujących tereny gęsto zaludnione, gdzie istnieje rozbudowana infrastruktura lub budowa takiej infrastruktury wiąże się z relatywnie niskimi kosztami w przeliczeniu na jednego klienta, natomiast operatorzy DTH są w stanie dostarczyć swoje usługi klientom zamieszkującym zarówno miasta, jak i obszary mniej zaludnione, gdzie infrastruktura telewizji kablowych nie istnieje lub jest słabo rozwinięta, bez konieczności istotnego zwiększania kosztów.

Polski rynek płatnej telewizji jest rynkiem dojrzałym charakteryzującym się wysokim poziomem penetracji oraz niską dynamiką wzrostu. Istotnym momentem w rozwoju rynku płatnej telewizji był przeprowadzony proces cyfryzacji naziemnej telewizji w Polsce, zakończony w lipcu 2013 roku. Konkurencja ze strony naziemnej telewizji cyfrowej (DTT) początkowo spowodowała odpływ klientów płatnej telewizji, co było szczególnie widoczne w przypadku niskich pakietów programowych. Obecnie można zaobserwować stopniowy powrót części klientów do operatorów płatnej telewizji, co jest związane z ograniczoną liczbą kanałów dostępnych w ramach DTT, jak również ich niską jakością. 

Operatorzy płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej

Według PwC baza abonentów na rynku platform satelitarnych w Polsce jest względnie stabilna i w 2015 roku wynosiła ok. 5,8 mln. W Polsce działają trzy płatne platformy cyfrowe: Cyfrowy Polsat, nc+ oraz Orange, przy czym rynek jest praktycznie podzielony pomiędzy dwóch pierwszych operatorów.

Cyfrowy Polsat jest liderem rynku pod względem liczby klientów. Na koniec 2015 roku świadczyliśmy około 4,5 mln usług płatnej telewizji (łącznie z usługami płatnego dostępu do telewizji online), w tym blisko 940 tys. usług Multiroom. W oparciu o prognozy PwC szacujemy, że na koniec 2015 roku nasz udział w rynku DTH według liczby abonentów nieznacznie przekroczył 60%.

Druga pod względem liczby abonentów była platforma nc+, która na koniec 2015 roku świadczyła usługi dla 2,1 mln abonentów, według danych publikowanych przez grupę Vivendi (udziałowiec platformy), co dało jej ok. 36% udziału w rynku DTH. Z platformą nc+ współpracuje Orange, który oferuje płatną telewizję DTH opartą o ofertę programową nc+ w ramach swoich pakietów zintegrowanych.

Operatorzy telewizji kablowej

Polski rynek telewizji kablowej jest zdominowany przez trzech największych operatorów - UPC Polska Sp. z o.o., Vectra S.A. i Multimedia Polska S.A. Na koniec trzeciego kwartału 2015 roku szacowany łączny udział tych operatorów w rynku telewizji kablowej wynosił około 70%. Poza tym w Polsce działa kilkuset mniejszych operatorów telewizji kablowej.

Według szacunków PwC, po kilku latach spadków spowodowanych procesem cyfryzacji i odpływem klientów do naziemnej telewizji cyfrowej, rynek operatorów kablowych ustabilizował się na poziomie ok. 4,5 mln abonentów. W dalszym ciągu ma miejsce migracja klientów operatorów kablowych z usług w standardzie analogowym w kierunku usług cyfrowych. Możliwości pozyskiwania nowych klientów są ograniczone z uwagi na wysokie nasycenie usługami telewizji kablowej w obszarach miejskich oraz brak zainteresowania ze strony operatorów kablowych ponoszeniem wysokich nakładów na budowę infrastruktury kablowej na obszarach słabiej zaludnionych i terenach wiejskich.w rezultacie mieszkańcy takich obszarów mają dostęp do ograniczonej liczby polskich naziemnych kanałów i do alternatywnych dostawców szerokopasmowego Internetu i usług telefonicznych. Polskie miasta do 50 tys. mieszkańców, obszary podmiejskie i wiejskie są naturalnym rynkiem docelowym płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej, jako że mają słabo rozwiniętą infrastrukturę kablową i są niezbyt atrakcyjne inwestycyjnie dla operatorów telewizji kablowej. 

Cyfrowa telewizja poprzez protokół Internetowy (IPTV)

Wiodącymi operatorami IPTV w Polsce są Orange Polska oraz Netia S.A Pozostała część rynku IPTV jest rozdrobniona pomiędzy Multimedia Polska S.A. oraz lokalnych dostawców usług internetowych (ISP).

Rozwój rynku IPTV przebiega w Polsce relatywnie wolno, przede wszystkim ze względu na przeszkody technologiczne wynikające z braku nowoczesnej infrastruktury o przepustowości wystarczającej do świadczenia jakościowych i opłacalnych usług IPTV i związane z tym wysokie koszty wdrożenia usług IPTV. Uważamy, że rozwój usług IPTV przez operatorów telefonii stacjonarnej takich jak Orange może mieć negatywny wpływ na działalność operatorów płatnej telewizji kablowej w Polsce, jako że plany przewidują świadczenie usług IPTV przede wszystkim w miastach, natomiast będzie miało mniej istotny wpływ na operatorów DTH, którzy są mniej zależni od klientów terenów wysoko zaludnionych. Obecnie trudno jest oszacować, czy i kiedy operatorzy telefonii stacjonarnej będą w stanie znacząco rozwinąć ofertę IPTV na obszarach wiejskich i podmiejskich, jak również w małych i średnich miastach i jaki będzie wpływ tej oferty na działalność operatorów płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej.

Prognozy rozwoju rynku płatnej telewizji

Według prognoz PMR w latach 2015-2020 liczba klientów płatnej telewizji w Polsce będzie nieznacznie rosła przy stale spadającej dynamice. Wynika to przede wszystkim z wysokiej penetracji rynku oraz wysokiego stopnia nasycenia standardem DVB-T grupy docelowej usług telewizji naziemnej. W celu przyciągnięcia użytkowników DVB-T operatorzy płatnej telewizji zmuszeni będą do zwiększenia swojej konkurencyjności i zaproponowania klientom unikalnej oferty. Według ekspertów PMR duże znaczenie w utrzymaniu własnej bazy klientów będą miały oferty pakietowe, zawierające usługi telekomunikacyjno-kontentowe połączone ze sprzedażą sprzętu (tablety, smartfony, laptopy, telewizory) i usługami dodatkowymi oraz rozszerzanie oferty treści dostępnych na wyłączność. Na znaczeniu szybko zyskują nowoczesne technologie, które umożliwiają dostarczanie spersonalizowanego kontentu (m.in. treści na żądanie) za pośrednictwem internetu, w szczególności na urządzenia mobilne.

PMR oczekuje wzrostu wartości rynku w latach 2015-2020, przy czym dynamika wzrostu pozostanie na niskim poziomie (zmiana średnioroczna w prognozowanym okresie na poziomie 1,7%). Prognozy te opierają się na założeniu wzrostu ARPU. Według PMR w okresie 2015-2020 platformy satelitarne nadal będą stanowić największy segment rynku płatnej telewizji w Polsce, osiągając pod koniec prognozowanego okresu 55% udziału w rynku pod względem wartościowym. Drugim największym segmentem pozostaną operatorzy kablowi z udziałem w rynku przekraczającym 40% na koniec prognozowanego okresu. Znaczenie usług IPTV pozostanie niewielkie, choć na rozwój tego segmentu może pozytywnie wpłynąć rozwój sieci szerokopasmowego dostępu do internetu oraz sieci światłowodowych. 

OFERTA

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim usługi płatnej cyfrowej telewizji rozprowadzanej drogą satelitarną bezpośrednio do odbiorców za pośrednictwem dekoderów oraz anten satelitarnych. Naszą strategią programową jest oferowanie szerokiego portfolio pakietów z kanałami dla całej rodziny w konkurencyjnych cenach.

Obecnie dekodery Cyfrowego Polsatu umożliwiają odbiór ponad 170 kanałów (z czego ponad 60 w jakości HD) o różnorodnej tematyce: ogólnej, sportowej, filmowej, rozrywkowej, edukacyjnej, muzycznej, informacyjnej, czy dedykowanej specjalnie dla dzieci, a także usługi VOD/PPV, telewizję internetową, catch-up TV oraz usługę Multiroom HD. Warto podkreślić, że posiadamy w swojej ofercie chętnie oglądane kanały sportowe: Polsat Sport, Polsat Sport News i Polsat Sport Extra, z których Polsat Sport i Polsat Sport News uplasowały się na pierwszych dwóch pozycjach w rankingu najchętniej oglądanych kanałów sportowych w Polsce w 2015 roku w grupie komercyjnej 16-49 (Nielsen Audience Measurement).

Poza naszymi płatnymi pakietami programowymi klienci korzystający z naszych dekoderów mają dostęp do ponad 500 niekodowanych kanałów telewizyjnych i radiowych (FTA, free-to-air) ogólnodostępnych przez satelitę Hotbird na terenie Polski, w tym kilkunastu dodatkowych kanałów polskojęzycznych i znanych kanałów obcojęzycznych.

W czerwcu 2012 roku rozszerzyliśmy portfolio świadczonych przez nas usług o produkt TV Mobilna w technologii cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T. Usługa TV Mobilna umożliwia odbiór telewizji w czasie rzeczywistym na urządzeniach przenośnych.

Wideo na żądanie

Ponadto oferujemy naszym klientom telewizji satelitarnej dostęp do usługi wideo na żądanie VOD – Domowa Wypożyczalnia Filmowa, która umożliwia płatny dostęp do nowości i hitów filmowych za pośrednictwem dekodera.

Usługa VOD działa w oparciu o 13 pozycji satelitarnych, na których w trakcie miesiąca dostępnych jest łącznie ponad 40 filmów. W ciągu jednego dnia nasi klienci mogą zazwyczaj wybierać spośród około 13 propozycji filmowych, cyklicznie aktualizowanych o nowe tytuły, standardowo udostępnianych do 24 godzin. 

Dowiedz się więcej: www.cyfrowypolsat.pl

TECHNOLOGIA I INFRASTRUKTURA

System dostępu warunkowego

Dostęp do kanałów telewizyjnych oferowanych w naszych płatnych pakietach programowych DTH jest zabezpieczony systemem dostępu warunkowego wynajmowanym od firmy Nagravision. System ten jest wykorzystywany do kontrolowania dostępu do poszczególnych płatnych pakietów programowych. Nasz klient, podpisując umowę na oferowane przez nas usługi płatnej telewizji satelitarnej, wraz z dekoderem otrzymuje kartę, która umożliwia odbiór płatnej oferty programowej. Regularnie podejmujemy działania w celu identyfikacji nieautoryzowanego dostępu do naszej usługi, ze względu na istotne ryzyka, jakie stwarza dla naszej działalności.

Ponadto współpracujemy z firmą Irdeto w zakresie zabezpieczania treści cyfrowych przesyłanych w technologii DVB-T. Firma Irdeto zapewnia nam system dostępu warunkowego oraz niezbędne wsparcie techniczne, a także wyspecjalizowany i kompleksowy monitoring Internetu pozwalający na zbieranie i analizowanie zdarzeń mogących naruszać prawa autorskie podmiotów z naszej Grupy. 

Centrum nadawcze

Centrum nadawcze

Nasze centrum nadawcze mieści się w Warszawie i umożliwia nam emitowanie kanałów telewizyjnych na wykorzystywane przez nas transpondery na satelitach Hot Bird. Obecnie mamy możliwość nadawania nawet 100 kanałów telewizyjnych. Centrum, wyposażone jest w najnowsze systemy informatyczne oraz układy audio i wideo, i umożliwia nam nadawanie kanałów telewizyjnych w jakości SD i HD.

W 2014 roku uruchomiliśmy zapasowe satelitarne centrum nadawcze zlokalizowane w Radomiu, które zapewnia nam ciągłość nadawania programów w przypadku złych warunków atmosferycznych lub konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych w naszym centrum satelitarnym.

System kompresji

Od października 2015 roku świadczymy usługi telewizyjne wyłącznie w standardzie kompresji MPEG-4, rezygnując tym samym ze starszego i mniej efektywnego systemu MPEG-2. MPEG-4 to najnowocześniejszy z powszechnie stosowanych standardów kompresji, pozwalający na zwiększenie jakości oferowanych usług oraz bardziej efektywne wykorzystanie pojemności satelitarnej. Kompresja wszystkich nadawanych na satelitę programów telewizyjnych w standardzie MPEG-4 dała nam możliwość wprowadzania dodatkowych kanałów w wysokiej rozdzielczości. W wyniku przełączenia na system kompresji MPEG-4 oferujemy naszym klientom 16 dodatkowych kanałów w jakości HD bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu najmu pojemności satelitarnej. 


Usługi świadczone w technologii DVB-T

Usługi w ramach TV Mobilna są świadczone w technologii DVB-T w ramach multipleksu dedykowanego telewizji mobilnej. Do emisji programów wykorzystywana jest infrastruktura, która składa się z sieci nadajników radiowych w 31 największych miastach w Polsce. Zasięg multipleksu to blisko 5 mln gospodarstw domowych i około 15 mln osób. 

Dekodery

Dekodery

Obecnie, jako jedyny operator w Polsce oferujemy naszym klientom wysokiej jakości dekodery własnej produkcji w atrakcyjnych cenach. W 2015 roku wyprodukowane przez nas dekodery stanowiły ponad 89% wszystkich sprzedanych lub udostępnionych przez nas dekoderów. Według stanu na koniec grudnia 2015 roku, w sumie z naszych taśm zeszło już 6,9 mln dekoderów, w tym ponad 5,3 mln dekoderów HD. Utrzymujemy współpracę z zewnętrznymi dostawcami, przede wszystkim z firmami Samsung, Echostar i Thomson, ale już w 2010 roku ograniczyliśmy zakup dekoderów od podmiotów zewnętrznych. 

Wszystkie modele produkowanych przez nas dekoderów do odbioru telewizji w wysokiej rozdzielczości wyposażyliśmy dodatkowo w dostęp do aplikacji IPLA, dzięki której po podłączeniu dekodera do Internetu użytkownik może korzystać z zasobów naszej telewizji internetowej. W ramach oferty, klienci mogą również korzystać na naszych dekoderach z usługi Multiroom. 

W styczniu 2016 roku do oferty dodany został nowy dekoder EVOBOX PVR, który jest najbardziej zaawansowanym technologicznie dedykowanym dekoderem satelitarnym dostępnym w ofertach platform satelitarnych w Polsce. Dzięki niemu klienci telewizji w Cyfrowym Polsacie zyskali możliwość jednoczesnego nagrywania trzech programów i oglądania czwartego. Ponadto dekoder posiada dysk 500 GB i wbudowany moduł Wi-Fi. 

Ostatnia aktualizacja 01.03.2016