W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy 5,9 mln klientów, którym świadczymy 16,5 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:

Grupa Polsat

Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji.

 

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)201320142015Zmiana / %
Dane finansowe      
Przychody ze sprzedaży 2.910,8 7.409,9

9.823,0

32,6%
EBITDA 1.046,3 2.738,3 3.685,1 34,6%
Marża EBITDA 35,9% 37,0% 37,5% 0,5 pp.
Zysk z działalności operacyjnej 789,9 1.442,4 1.985,8 37,7%
Zysk netto 525,5 292,5 1.163,4 297,7%
Wydatki inwestycyjne, netto1 120,7 331,3 566,2 70,9%
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 4,1% 4,5% 5,8% 1,3 pp.
Średnie zatrudnienie2 1.413 3.830 5.033 31,4%
Dane giełdowe    
Kapitalizacja na koniec okresu (tys. PLN) 6.897.386 15.029.331 13.353.721 -11,1%
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,51 0,54 1,82 237,0%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 19,8 23,5 20,88 -11,1%

1. Wydatki inwestycyjne, netto odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
2. Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.


Kluczowe wskaźniki 

 20142015
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16.482.031 16.469.696
USŁUGI KONTRAKTOWE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12.347.828 12.614.703
   Płatna telewizja, w tym: 4.391.702 4.503.320
          Multiroom 844.809 936.307
   Telefonia komórkowa 6.587.915 6.516.643
   Internet 1.368.211 1.594.740
   Liczba klientów 6.137.531 5.916.103
ARPU na klienta [PLN] 85,9 87,3
Churn na klienta 9,1% 10,0%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,01 2,13
USŁUGI PRZEDPŁACONE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 4.134.203 3.854.993
   Płatna telewizja  122.787 31.972
   Telefonia komórkowa 3.792.978

3.591.736

   Internet  218.438 231.285
ARPU na RGU [PLN] 17,7 18,3
TELEWIZJA  
Udział w oglądalności1 23,7% 24,6%
Udział w rynku reklamy 25,1% 26,0%

1. NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, analizy wewnętrzne

Ostatnia aktualizacja 01.03.2016