W skrócie

Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy 5,9 mln klientów, którym świadczymy 16,5 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:

Grupa Polsat

Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji.

 

Najważniejsze liczby

(w mln PLN)2013201420152016Zmiana / %
Dane finansowe      
Przychody ze sprzedaży 2.910,8 7.409,9 9.823,0 9.729,8 -0,9%
EBITDA 1.046,3 2.738,3 3.685,1 3.640,8 -1,2%
Marża EBITDA 35,9% 37,0% 37,5% 37,4% -0,1 pp.
Zysk z działalności operacyjnej 789,9 1.442,4 1.985,8 1.669,3 -15,9%
Zysk netto 525,5 292,5 1.163,4 1.021,0 12,2%
Wydatki inwestycyjne, netto1 120,7 331,3 566,2 580,9 2,6%
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów 4,1% 4,5% 5,8% 6,0% 0,2 pp.
Średnie zatrudnienie2 1.413 3.830 5.033 5.010 -0,5%
Dane giełdowe    
Kapitalizacja na koniec okresu (tys. PLN) 6.897.386 15.029.331 13.353.721 15.732.832 17,8%
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) 1,51 0,54 1,82 1,60 -12,1%
Cena akcji na koniec okresu (PLN) 19,8 23,5 20,88 24,60 17,8%

1. Wydatki inwestycyjne, netto odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
2. Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.


Kluczowe wskaźniki 

 201420152016
Łączna liczba RGU (kontraktowe+przedpłacone) 16.482.031 16.469.696 16.524.936
USŁUGI KONTRAKTOWE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 12.347.828 12.614.703 13.254.598
   Płatna telewizja, w tym: 4.391.702 4.503.320 4.766.429
          Multiroom 844.809 936.307 1.021.720
   Telefonia komórkowa 6.587.915 6.516.643 6.730.427
   Internet 1.368.211 1.594.740 1.757.742
Liczba klientów 6.137.531 5.916.103 5.882.804
ARPU na klienta [PLN] 85,9 87,3 88,7
Churn na klienta 9,1% 10,0% 8,3%
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta  2,01 2,13 2,25
USŁUGI PRZEDPŁACONE  
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 4.134.203 3.854.993 3.270.338
   Płatna telewizja 122.787 31.972 <79.306
   Telefonia komórkowa 3.792.978 3.591.736 2.972.443
   Internet  218.438 231.285 218.589
ARPU na RGU [PLN] 17,7 18,3 18,6
TELEWIZJA  
Udział w oglądalności1 23,7% 24,6% 24,9%
Udział w rynku reklamy2 25,1% 25,8% 26,9%

1. NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, analizy wewnętrzne
2. Szacunki własne na podtsawie danych Starcom   

 

Ostatnia aktualizacja 22.03.2017