Akcjonariat

 Akcjonariusz  Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Reddev Investments Limited 1), w tym: 154.204.296 24,11% 306.709.172 37,45%
  - akcje imienne uprzywilejowane 152.504.876 23,85% 305.009.752 37,24%
  - akcje zwykłe na okaziciela 1.699.420 0,27% 1.699.420 0,21%
Embud Sp. z o.o. 2) 58.063.948 9,08% 58.063.948 7,09%
Karswell Limited 2) 157.988.268 24,70% 157.988.268 19,29%
Sensor Overseas Ltd.3), w tym: 54.921.546 8,59% 81.662.921 9,97%
  - akcje imienne uprzywilejowane 26.741.375 4,18% 53.482.750 6,53%
  - akcje zwykłe na okaziciela 28.180.171 4,41% 28.180.171 3,44%
Pozostali 214.367.958 33,52% 214.539.208 26,20%
Razem 639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00%

Podział kapitału


Podział głosów


1) Reddev Investments Limited jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza.
2) Podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza.
3) Podmiotem dominującym wobec Sensor Overseas Limited jest EVO Holding Ltd., spółka zależna EVO Foundation

na dzień 18 marca 2015 roku

Ostatnia aktualizacja 23.05.2017