Akcjonariat

 Akcjonariusz  Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
Reddev Investments Limited 1), w tym: 154.204.296 24,11% 306.709.172 37,45%
  - akcje imienne uprzywilejowane 152.504.876 23,85% 305.009.752 37,24%
  - akcje zwykłe na okaziciela 1.699.420 0,27% 1.699.420 0,21%
Embud Sp. z o.o. 2) 58.063.948 9,08% 58.063.948 7,09%
Karswell Limited 2) 157.988.268 24,70% 157.988.268 19,29%
Sensor Overseas Ltd.3), w tym: 54.921.546 8,59% 81.662.921 9,97%
  - akcje imienne uprzywilejowane 26.741.375 4,18% 53.482.750 6,53%
  - akcje zwykłe na okaziciela 28.180.171 4,41% 28.180.171 3,44%
Pozostali 214.367.958 33,52% 214.539.208 26,20%
Razem 639.546.016 100,00% 818.963.517 100,00%

Podział kapitału


Podział głosów


1) Reddev Investments Limited jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza-Żaka.
2) Podmiot kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka.
3) Podmiotem dominującym wobec Sensor Overseas Limited jest EVO Holding Ltd., spółka zależna EVO Foundation

na dzień 18 marca 2015 roku

Ostatnia aktualizacja 13.05.2015