Zasady dobrych praktyk

Od 1 stycznia 2016 roku Spółka Cyfrowy Polsat S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego zebranemu w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Dokument ten przygotowany został przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i jest udostępniony w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na specjalnej stronie internetowej poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego pod adresem http://www.corp-gov.gpw.pl.

Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 na naszej stronie dostępna jest informacja na temat stanu stosowania przez nas rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016. 

Co roku razem z raportem rocznym Spółka publikuje oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w danym roku. Ponadto jeśli zdarzyłoby się, że którakolwiek z zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016" zostanie naruszona, wówczas przekażemy do publicznej wiadomości stosowny raport na ten temat.

Oświadczenia dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego

TytułRodzaj plikuWaga
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku  application-pdf.png [PDF 470 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku  application-pdf.png [PDF 535 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku application-pdf.png [PDF 247 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku application-pdf.png [PDF 192 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku application-pdf.png [PDF 132 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku application-pdf.png [PDF 130 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku application-pdf.png [PDF 153 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku application-pdf.png [PDF 163 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku application-pdf.png [PDF 163 KB]
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku application-pdf.png [PDF 112 KB]

Utwórz zip
Informacja dot. polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.15 zawartej w kodeksie Dobre Praktyki Spółek Notowanych informujemy, że Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W Spółce wyboru członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej i Zarządu oraz kluczowych menedżerów dokonują odpowiednio Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje kandydatów. Czynniki takie jak płeć nie są brane pod uwagę przy wyborze osób do organów Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Władze Spółki uważają, że takie podejście zapewnia dobór najwłaściwszych osób do wykonania funkcji menedżerskich, zarządu i nadzoru.Ostatnia aktualizacja 28.03.2017