Usługi telekomunikacyjne

Świadczymy mobilne usługi telekomunikacyjne przede wszystkim poprzez spółkę Polkomtel, jednego z wiodących polskich operatorów sieci mobilnych. Na koniec 2015 roku świadczyliśmy 10,1 miliona usług telefonii komórkowej oraz ponad 1,8 miliona usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w nowoczesnej technologii LTE, oferowanych pod dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat i Plus. Polkomtel oferuje również usługi hurtowe świadczone na rzecz innych operatorów sieci mobilnych. Obecnie zasięgiem naszego Internetu LTE i HSPA/HSPA+ objętych jest, odpowiednio, 96,8% i prawie 100% populacji Polski.

OTOCZENIE RYNKOWE

Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce

Polski rynek telefonii komórkowej jest rynkiem dojrzałym. Według danych opublikowanych przez GUS liczba kart SIM telefonii komórkowej na dzień 31 grudnia 2015 roku sięgnęła 56,2 mln, co przeliczyć można na poziom 146% penetracji ludności Polski.

Wysoki poziom penetracji kartami SIM w Polsce wynika z różnych czynników, pośród których wymienić należy relatywnie długi czas utrzymywania w raportowanych przez polskich operatorów bazach kart prepaid, które przestały być aktywnie użytkowane przez klientów detalicznych. Wybrani operatorzy, w tym Grupa Polsat, zdecydowali się raportować swoje bazy w oparciu wyłącznie o karty aktywne, uznając, iż taki sposób raportowania poprawia przejrzystość i wiarygodność publikowanych danych. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania raportowanie kart SIM prepaid w oparciu o karty aktywnie użytkowane nie stało się jednak powszechnie obowiązującą na polskim rynku praktyką.

PMR prognozuje dalszy wzrost liczby raportowanych kart SIM użytkowanych w Polsce do poziomu blisko 67,1 miliona kart w 2020 roku, przy czym oczekuje się, iż dynamika wzrostu będzie z roku na rok coraz słabsza. W rezultacie zgodnie z szacunkami PMR, zwiększy się także penetracja telefonii komórkowej na polskim rynku do 175,8% w 2020 roku.

Telefonia mobilna pozostaje pod względem wartościowym największym segmentem polskiego rynku telekomunikacyjnego z udziałem w przychodach całego rynku na poziomie prawie 45% w 2014 roku (bez uwzględnienia przychodów z mobilnego dostępu do Internetu). Według danych UKE, opublikowanych w „Raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku” (dalej „raport UKE”), w 2014 roku szacowana wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, wyrażona jako suma przychodów operatorów z usług detalicznych, wyniosła 17,6 mld zł (z wyłączeniem przychodów z mobilnego dostępu do Internetu) i była o około 5,1% niższa niż w roku 2013. Według raportu UKE, 81% przychodów zostało wygenerowanych przez klientów usług typu post-paid. Jednocześnie jednak pośród raportowanych przez polskich operatorów telefonii komórkowych kart SIM, aż 54% stanowiły karty prepaidowe. W opinii Spółki, rozbieżność pomiędzy tymi statystykami wynika między innymi z opisanego wyżej relatywnie długiego okresu utrzymywania kart prepaid w raportowanych bazach krajowych operatorów po momencie zaprzestania korzystania z kart przez użytkowników końcowych.

Wartość średniego przychodu na kartę SIM telefonii komórkowej (ARPU na SIM) w minionych latach systematycznie spadała w efekcie przede wszystkim presji konkurencyjnej stymulowanej regulacyjnymi obniżkami hurtowych stawek za zakańczanie połączeń głosowych i tekstowych (MTR). Począwszy od 1 lipca 2013 roku stawka MTR za 1 minutę połączenia głosowego jest stabilna i wynosi 4,29 grosza, co według raportu BEREC z czerwca 2015 roku stanowi poziom wyraźnie niższy niż średnia w Unii Europejskiej. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie zostały opublikowane żadne plany dotyczące ewentualnego dalszego obniżania stawek MTR w Polsce.

Przy założeniu braku kolejnych obniżek stawek MTR, PMR szacuje, że rynek telefonii mobilnej, z uwzględnieniem przychodów z mobilnego dostępu do Internetu, będzie rósł w średnim tempie 2,8% (CAGR 2015-2020) do roku 2020, a jego wartość w 2020 roku osiągnie poziom 28,2 mld PLN.

Polski rynek telefonii komórkowej jest stosunkowo spolaryzowany i bardzo konkurencyjny. W Polsce działa czterech wiodących operatorów infrastrukturalnych: Polkomtel (sieć Plus), Orange Polska (sieć Orange), T-Mobile Polska (sieć
T-Mobile) i P4 (sieć Play). Poza tym na rynku działa około 20 MVNO, jednak ich udział zarówno pod względem przychodów jak i liczby klientów jest relatywnie niski (2% pod względem liczby użytkowników w 2014 roku wg raportu UKE).

Poniższy wykres prezentuje udziały największych operatorów infrastrukturalnych w rynku pod względem liczby kontraktowych kart SIM na koniec 2015 roku. 

Udział w rynku w 2014 roku pod względem liczby kontraktowych kart SIM

Operatorzy infrastrukturalni (MNO)

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w Polsce komercyjnie działa pięciu mobilnych operatorów infrastrukturalnych (MNO), posiadających własne pasma częstotliwości oraz infrastrukturę konieczną, by samodzielnie móc świadczyć usługi mobilne tj. Polkomtel, Orange, T-Mobile, P4 oraz Grupa Midas (Aero2 i Sferia).

Zgodnie z danymi UKE, 99,8% całości przychodów wygenerowanych na rynku mobilnym w Polsce w 2014 roku można było przypisać Polkomtelowi, Orange, T-Mobile oraz P4. Na pozostałą część wartości rynku składali się MVNO oraz pozostali MNO.

Polkomtel działa pod marką parasolową Plus, jak również posiada alternatywną markę Plush. Począwszy od 7 maja 2014 roku Polkomtel jest częścią Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat. Opis działalności telekomunikacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat znajduje się w kolejnych rozdziałach.

Orange Polska, wiodący krajowy operator stacjonarnych usług telefonicznych, działa pod marką parasolową Orange oraz posiada alternatywną markę nju.mobile. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Orange raportował 15,9 mln kart SIM.

P4 działa pod marką parasolową Play, jak również używa dodatkowej marki Red Bull Mobile. Na dzień 31 grudnia 2015 roku P4 raportował 14,2 mln kart SIM. P4 skupia swoją działalność wyłącznie na usługach mobilnych, wspierając się hurtowym zakupem dostępu do sieci mobilnych konkurencyjnych operatorów.

T-Mobile Polska działa pod marką parasolową T-Mobile, jak również używa dodatkowych marek Heyah, Blueconnect oraz Tu Biedronka. Na dzień 31 grudnia 2015 roku T-Mobile raportował 12,1 mln kart SIM. Na bazie infrastruktury zakupionej w 2014 roku firmy GTS Poland, T-Mobile rozszerza swoją działalność o usługi telefonii stacjonarnej dedykowane dla klientów biznesowych.

Grupa Midas działa na rynku hurtowym za pośrednictwem spółek Aero2 i Sferia, świadcząc usługi hurtowego dostępu do własnej sieci telekomunikacyjnej głównie na rzecz Grupy Polsat. Jednocześnie Aero2 prowadzi również działalność detaliczną świadcząc, w ramach zobowiązań koncesyjnych, usługi bezpłatnego dostępu do Internetu oraz usługi detaliczne w modelu prepaid przy użyciu marki „wRodzinie”, natomiast Sferia świadczy detaliczne usługi telekomunikacyjne w oparciu o markę „Sferia”.

Operatorzy wirtualni (MVNO)

MVNO to operatorzy, którzy świadczą usługi telefonii mobilnej oraz/lub mobilnej transmisji danych, ale nie posiadają samodzielnie rezerwacji częstotliwości, ani nie muszą posiadać infrastruktury niezbędnej do świadczenia tego typu usług. W modelu biznesowym MVNO, istniejący MNO dostarczają zasoby częstotliwości oraz potrzebną infrastrukturę na rzecz MVNO. Zgodnie z raportem UKE w 2014 roku usługi mobilne w modelu MVNO świadczyło 20 operatorów.

Pomimo, że liczba MVNO ciągle rośnie, żaden z nich nie uzyskał znaczącej pozycji rynkowej. Według raportu UKE, łączny udział MVNO (wraz z Grupą Midas) w rynku klientów mobilnych w 2014 roku wyniósł 2%. Z kolei łączne przychody wszystkich MVNO (wraz z Grupą Midas) w 2014 roku stanowiły według raportu UKE jedynie 0,24% całkowitej wartości polskiego rynku usług mobilnych. Ograniczona skala sukcesu rynkowego operatorów MVNO skłania niektórych spośród nich do zaprzestania działalności telekomunikacyjnej na polskim rynku. Przykładowo w 2015 roku działalność w Polsce zakończyli operatorzy Lebara Mobile czy Vectone Mobile, z powodzeniem działający nadal na zagranicznych rynkach telekomunikacyjnych.

Rynek Internetu szerokopasmowego w Polsce

Szerokopasmowe połączenie z Internetem może zostać dokonane przy użyciu wielu różnych technologii budowanych w oparciu o technologie stacjonarne, w tym m.in. xDSL, modem kablowy, LAN-Ethernet, WLAN lub technologie mobilne, takie jak modem mobilny czy router działający przy wykorzystaniu technologii GPRS, EDGE, UMTS, HSPA lub LTE. W Polsce szerokopasmowy Internet dostarczany jest przez łącza kablowe i sieci bezprzewodowe.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie UKE, w 2014 roku dostęp do Internetu posiadało 90% gospodarstw domowych w Polsce, co przekłada się na wskaźnik penetracji społeczeństwa rzędu 31,6%. Jednocześnie jednak w swoim raporcie UKE, powołując się na Digital Agenda Scoreboard z czerwca 2014, ujawnia, iż penetracja usługami stacjonarnego Internetu w Polsce sięga zaledwie 18,4%, co jest najniższym pułapem pośród krajów Unii Europejskiej, w której przypadku średnia penetracja wynosi 30,9%, a dla wybranych krajów (Dania, Holandia) przekracza 40%. Wyraźnie korzystniej na tle Unii Europejskiej kształtuje się penetracja usługami Internetu mobilnego w Polsce. Według raportu UKE, 80,6% mieszkańców Polski łączy się z Internetem za pośrednictwem technologii mobilnych (przy średniej unijnej na pułapie 66,7%).

W ramach Digital Agenda Scoreboard w 2015 roku Polska została sklasyfikowana na pozycji nr 23 spośród 28 krajów Unii Europejskiej pod względem tzw. Digital Economy and Society Index mierzącego rozwój poszczególnych krajów członkowskich pod względem stanu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Raport ten również podkreśla słabość oraz niską popularność szerokopasmowej infrastruktury stacjonarnej, kontrastując ją z korzystnymi wskaźnikami odnoszącymi się do popularności szerokopasmowych technologii mobilnych.

Stosunkowo niski wskaźnik nasycenia polskiego rynku dostępu do szerokopasmowego Internetu i postępujący rozwój technologii mobilnych sprawiają, że mobilna transmisja danych jest obecnie najszybciej rosnącym segmentem rynku telekomunikacyjnego.

Według raportu UKE w 2014 roku 7,2 mln użytkowników Internetu w Polsce korzystało z Internetu stacjonarnego (spadek z 7,6 mln zaraportowanych przez UKE za rok 2013), podczas gdy liczba użytkowników Internetu mobilnego osiągnęła 5,8 mln (wzrost o 38% versus 4,2 mln zaraportowane przez UKE za rok 2013). Na popularności zyskują modemy 2G/3G/4G (wzrost z 39,4% udziału w roku 2013 do 44,9% w roku 2014), spada natomiast popularność zwłaszcza technologii xDSL (z 25,7% udziału w roku 2013 do 22,5% w roku 2014) oraz modemów kablowych (z 21,1% udziału w roku 2013 do 19,0% w roku 2014).

W 2014 roku według raportu UKE 49,6% użytkowników Internetu w Polsce korzystało z łącz o przepustowości poniżej 10 Mb/s, natomiast łącza o przepustowości powyżej 30 Mb/s użytkowane były przez jedynie 26,7% Polaków.

Zgodnie z raportem UKE, wartość rynku dostępu do Internetu mierzona wielkością przychodów z usług wyniosła w 2014 roku 5,1 mld PLN, rosnąc o 11,5% w porównaniu do roku 2013. W 2014 roku technologie mobile zwiększyły swój udział w ujęciu wartościowym w strukturze przychodów do 31,8% (z 26,8% w roku 2013), podczas gdy waga ofert stacjonarnych opartych o łącza xDSL, modemy kablowe i LAN-Ethernet w tym samym czasie znalazła się w trendzie spadkowym. Według raportu UKE średni miesięczny przychód przypadający na jednego klienta usługi internetowej (ARPU) spadł w 2014 roku o 2,24 zł w porównaniu do 2013 roku, osiągając poziom 32,9 zł. 

Stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu

Dostępność stacjonarnego szerokopasmowego Internetu w Polsce jest ograniczona głównie do obszarów miejskich. W obszarach pozamiejskich, stacjonarny Internet szerokopasmowy dostępny jest w ograniczonym zakresie, co jest efektem historycznie niskich inwestycji spowodowanych między innymi wysokim kosztem budowy pętli lokalnych oraz strategiami inwestycyjnymi głównych operatorów stacjonarnych. Zgodnie z raportem UKE dostęp w technologii xDSL nadal pozostaje najbardziej popularną formą stacjonarnego dostępu do Internetu. Dominującym podmiotem działającym w tej technologii jest Orange, którego udział w całkowitej liczbie klientów technologii xDSL obniżył się do 73,3% w 2014 roku.

Modemy kablowe, oferowane przez operatorów telewizji kablowej, są drugą najpopularniejszą technologią dostępu do stacjonarnego Internetu. Zgodnie z raportem UKE w 2014 roku głównymi operatorami działającymi na tym rynku byli UPC Polska (39,9% udziału w rynku według liczby użytkowników), Vectra (19,6%) i Multimedia (15,2%). Z uwagi na wysoki koszt rozbudowy sieci kablowych w nisko zurbanizowanych rejonach kraju, potencjał wzrostu udziału sieci kablowych w rynku dostępu do Internetu jest ograniczony.

Mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu

Rynek szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologiach mobilnych (definiowany jako dostęp poprzez modemy bądź dedykowane karty SIM zintegrowane z laptopami bądź tabletami) zdominowany jest przez czterech operatorów mobilnych. Według raportu UKE czterej główni dostawcy tej usługi (Polkomtel, T-Mobile, Orange oraz P4) w 2014 roku posiadali łącznie 79,2% udziału w rynku. Pozostałe 20,8% podzielone jest pomiędzy operatorów MVNO oraz Cyfrowy Polsat, który aktywnie promuje i sprzedaje usługę mobilnego dostępu do Internetu LTE/HSPA+ od 2011 roku.

W porównaniu do pozostałych krajów UE, rynek szerokopasmowego mobilnego dostępu do Internetu w Polsce posiada duży potencjał wzrostu. Ma to związek z relatywnie niską jakością infrastruktury stacjonarnej istniejącej w Polsce, co w coraz większym stopniu skłania klientów do wyboru Internetu mobilnego z uwagi na lepsze parametry tej usługi w ich rejonie zamieszkania. Ponadto niski poziom urbanizacji Polski powoduje, iż zasięg mobilny jest często jedynym rozwiązaniem dostępnym na danym obszarze.

Zgodnie z raportem UKE w 2014 roku na rynku usług dostępu do Internetu najszybciej rosły przychody z technologii mobilnych, stając się najbardziej popularną formą dostępu do Internetu pod względem liczby użytkowników (udział w rynku użytkowników rzędu 44,9%, rosnący z 39,4% w 2013 roku). Jest to efektem szerokiej dostępności i łatwej instalacji tej formy szerokopasmowego dostępu do Internetu, przystępności cenowej, rosnącego pokrycia sieci HSPA+ i LTE, jak również zwiększającej się prędkości transmisji danych. Mobilność tej formy dostępu do Internetu jest również jej dodatkowym atutem dla pewnej grupy klientów.

Prognozy dla rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu

Dalszy rozwój technologii HSPA+, LTE i LTE Advanced pozwalający dostarczyć większości populacji Polski dostęp do wysokiej jakości szerokopasmowego Internetu mobilnego, umożliwiającego świadczenie nowych usług i produktów, np. opartych o transmisję wideo, będzie powodował dalszą popularyzację mobilnego dostępu do Internetu wśród polskich klientów. Przy ograniczonych inwestycjach operatorów stacjonarnych w obszarach podmiejskich i wiejskich, szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu będzie również głównym czynnikiem przyczyniającym się do podwyższania penetracji kraju usługami dostępu do Internetu. Dodatkowo wysoka jakość usług świadczonych w technologii LTE będzie przyczyniała się do wyższej konsumpcji danych przez użytkowników końcowych, co będzie sprzyjało poprawianiu poziomu ARPU, obniżaniu churnu i zdobywaniu udziału w rynku szerokopasmowego Internetu przez operatorów mobilnych.

Według prognoz PMR rynek transmisji danych, łączy dzierżawionych i dostępu do Internetu (Data Transmission, Line Rental and Internet Services Provision, DLISP) pozostanie segmentem rynku telekomunikacyjnego, który będzie rozwijał się najszybciej. Największe znaczenie dla rynku będą mieć dalsze inwestycje w rozbudowę sieci szerokopasmowej oraz postępujący rozwój technologii LTE. Prognozy PMR przewidują, że wartość rynku dostępu do Internetu w nadchodzących latach będzie wykazywała stale pozytywną dynamikę, osiągając w 2020 roku poziom 6,4 mld PLN.

Zgodnie z prognozami PMR w 2020 roku liczba abonentów szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce wzrośnie do 16,6 miliona. PMR prognozuje, iż przyrosty abonentów Internetu mobilnego będą stale przekraczały 400 tys. rocznie w horyzoncie 2015-2020, a tym samym tempo przyrostu abonentów mobilnego Internetu szerokopasmowego będzie kilkukrotnie wyższe niż przyrosty użytkowników łączy stacjonarnych. Postępująca popularyzacja technologii mobilnych w Polsce będzie wynikała z konkurencyjnych cen oraz wzrostu zasięgu sieci mobilnych, która bezpośrednio przełoży się na jakość i ciągłość zasięgu nabywanej usługi. Dodatkowym bodźcem do rozwoju mobilnego Internetu jest szybko postępująca rozbudowa sieci w technologiach LTE, a w przyszłości LTE Advanced czy 5G. Standardy te pozwolą na świadczenie usług mobilnych o szybkościach transferu i przepustowościach sieci nieosiągalnych w dotychczasowych technologiach radiowych. 

OFERTA

Oferta usług telefonii komórkowej

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów indywidualnych

Oferta dla indywidualnych klientów kontraktowych jest ustandaryzowana i obejmuje różnorodne plany taryfowe. Obecnie, oferta jest dostępna w modelu postpaid, prepaid, jak również w ramach oferty mix.

Oferta kontraktowa dla klientów indywidualnych „JA+Abonement” opiera się na miesięcznej opłacie abonamentowej, która zawiera określoną ilość minut oraz, w zależności od wysokości zobowiązania, a także inne usługi, np. wiadomości tekstowe czy multimedialne, pakiet danych, pakiety minut i danych w roamingu, telewizja w telefonie. Podobnie jak większość ofert dostępnych obecnie na polskim rynku, nasza oferta oparta jest obecnie o nielimitowane plany cenowe, w ramach których klient może rozmawiać bez limitu, przesyłać nieograniczoną liczbę SMS-ów, a w niektórych wypadkach także MMS-ów. Zakres usług dostępnych w modelu bez limitu, w tym także kierunek połączeń głosowych (tylko wewnątrz sieci, do wszystkich sieci komórkowych, także do sieci stacjonarnych) są zależne od poziomu abonamentu. W ramach abonementu oferujemy klientom także pakiet danych. Umowy są zawierane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 24 miesiące w przypadku umów zawierających subsydiowany sprzęt. Plany taryfowe pozwalają klientom wybierać spośród wielu oferowanych modeli subsydiowanych telefonów lub wybrać opcję bez telefonu.

Oferty „JA+Mistrzowski Mix” i „Plush Mix” to połączenie oferty prepaid i oferty kontraktowej. Klient zobowiązuje się do dokonania określonej liczby doładowań o określonej wartości, które może wykorzystać na usługi telekomunikacyjne, w tym pakiety minut, SMS oraz pakiety danych. W odróżnieniu od tradycyjnych planów taryfowych, okres świadczenia usługi nie jest stały, a klient jest zobowiązany wyłącznie do zasilenia konta określoną kwotą, przynajmniej raz na 30 dni. 

Oferty przedpłacone zapewniają naszym klientom możliwość uzyskania dostępu do sieci mobilnej po zakupie odpowiedniego pakietu startowego (karta SIM z przypisaną kwotą do wykorzystania na usługi komórkowe). Generalnie, w ofercie prepaid brak jest opłat miesięcznych, a klienci nie są zobowiązani do doładowywania konta. Wszystkie plany taryfowe w ofercie prepaid zakładają, że doładowania można dokonać w dowolnym momencie za pomocą doładowań prepaid dostępnych u agentów, dealerów lub poprzez inne kanały sprzedaży. Usługi głosowe prepaid oferowane są w ramach oferty „JA+Na Kartę” oraz "Plush na Kartę". 

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów biznesowych

Klientom biznesowym oferujemy przede wszystkim rozwiązania kontraktowe, często na bazie ogłaszanych przez klientów przetargów. Dodatkowo, oferujemy usługi telefonii stacjonarnej, rozwiązania w zakresie sieci LAN (local area network) / WAN (wide area network), szerokopasmowy mobilny dostęp do Internetu i inne dedykowane rozwiązania. Umowy zawierane z klientami biznesowymi określają taryfę, okres obowiązywania umowy i wartość miesięcznych opłat abonamentowych.

Usługi komórkowych połączeń głosowych dla klientów biznesowych należących do segmentu SOHO (small office/ home office) są bardziej ustandaryzowane. Obejmują one kilkanaście opcji miesięcznych opłat abonamentowych, które uwzględniają określone preferencje klientów należących do tego segmentu. Umowy z klientami SOHO są podpisywane na czas określony, który zazwyczaj wynosi 24 miesiące.

Roaming międzynarodowy

W ramach usług detalicznych, świadczymy usługi roamingu międzynarodowego dla swoich klientów, dzięki którym mogą oni korzystać z usług telekomunikacyjnych (połączeń głosowych, wiadomości tekstowych oraz transmisji danych) w trakcie pobytu zagranicą, po zalogowaniu się w zagranicznej sieci.

Większość połączeń roamingowych wykonywanych przez naszych klientów jest kierowana poprzez sieci europejskie. Głównym partnerem Polkomtel w zakresie detalicznego roamingu międzynarodowego jest Vodafone.

Oferta usług dostępu do Internetu

Świadczymy kompleksowe usługi transmisji danych pod dwiema alternatywnymi markami: Cyfrowy Polsat oraz Plus. 

Usługi mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu świadczymy wykorzystując technologie trzeciej generacji: HSPA+ oraz HSPA+ Dual Carrier, a od 2011 roku także nowoczesną technologię LTE. Nasza oferta usług dostępu do Internetu ma charakter uniwersalny, zapewniając w ramach jednej opłaty abonamentowej dostęp do Internetu przy wykorzystaniu wszystkich obsługiwanych przez sieć technologii. Dzięki temu dziś w zasięgu naszej usługi internetowej mieszka blisko 100% Polaków a 96,8% może korzystać z Internetu LTE

Oferujemy pakiety danych różnej wielkości i w różnych wariantach cenowych, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników.

Kontraktowe plany taryfowe oferują podstawowy mobilny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Bazują one na miesięcznym abonamencie i zapewniają określony co do wielkości pakiet danych bądź nieograniczoną transmisję danych w sieci LTE. W ramach oferty kontraktowej klienci mają możliwość zakupu urządzeń do transmisji danych (w tym modemów USB, routerów stacjonarnych i mobilnych). Dodatkowo dostępna jest szeroka gama tabletów i laptopów w modelu sprzedaży ratalnej, jak również oferta bez sprzętu – „Tylko SIM”. 

„JA+Internet na Kartę” to dedykowana do transmisji danych taryfa prepaid, w której po każdorazowym doładowaniu konta, klient otrzymuje określony pakiet danych, którego wielkość oraz okres ważności uzależnione są od kwoty takiego doładowania.

Usługi typu pay as you go to usługi, w ramach których klientom (zarówno kontraktowym jak i prepaid) naliczane są, według standardowych stawek, opłaty za transmisję danych (mierzoną w kilobajtach) uzależnione od rzeczywistego zużycia GB.

Dzięki ofercie dostępu do Internetu LTE oraz stworzonemu specjalnie dla Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu zestawowi Domowego Internetu LTE możemy zaproponować naszym klientom produkt stanowiący pełnowartościową alternatywę dla Internetu stacjonarnego. Oparty o technologię ODU IDU (Outdoor Unit Indoor Unit) zestaw Domowego Internetu LTE składający się z modelu zewnętrznego LTE (ODU) i domowego routera WiFi (IDU) jest innowacyjnym i jedynym tego typu produktem na rynku. Wyraźnie zwiększa efektywny zasięg Internetu LTE i poprawia jego jakość, umożliwiając tym samym korzystanie z najnowocześniejszej technologii LTE w miejscach, w których do tej pory nie było to możliwe. Do montażu zestawu można wykorzystać istniejącą instalację antenową TV (satelitarną lub naziemną) przesyłając po jednym kablu koncentrycznym zarówno sygnał TV jak i Internet LTE

Sprzęt internetowy

Większość terminali w naszej ofercie dostępu do internetu wykorzystuje transmisję danych w technologii LTE. W sprzedaży oferujemy modemy, routery mobilne, routery stacjonarne, tablety oraz zestawy z laptopami. Obecnie do wyboru mamy sprzęt oferujący maksymalną prędkość pobierania danych w LTE do 150Mb/s.

Ponad połowa sprzedaży kontraktów ze sprzętem realizowana jest z routerami mobilnymi lub stacjonarnymi. Wśród dostępnych urządzeń na uwagę zasługuje zestaw ODU-IDU – połączenie modemu LTE montowanego na zewnętrz domu, przystosowanego do pracy w trudnych warunkach i routera rozprowadzającego Internet w domu. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie lepszego zasięgu sieci niż w przypadku tradycyjnych routerów.

Oferta telefonów

Większość sprzedawanych aktualnie telefonów to smartfony. Udział telefonów klasycznych w sprzedaży utrzymuje trend spadkowy i obecnie wynosi zaledwie kilkanaście procent. Większość sprzedawanych w 2015 roku smartfonów wykorzystywała technologię LTE do transmisji danych.Technologia LTE pojawia się w coraz tańszych telefonach. Do tej pory były to produkty renomowanych producentów. Do wyścigu o rynek dołączają także nowe marki, np. Huawei. Dziś telefon LTE można kupić za przysłowiową złotówkę przy niewielkim zobowiązaniu miesięcznym.

Telefony sprzedawane są w dwóch modelach: subsydiowanym – tu cena sprzętu dla klienta spada wraz ze wzrostem wybranego abonamentu, oraz ratalnym – do abonamentowej opłaty miesięcznej doliczana jest rata za zakupiony sprzęt. Obecnie we wszystkich zobowiązaniach w ramach abonamentu oferujemy pakiet na transmisję danych, także w technologii LTE.

Według naszych danych, udział sprzedaży smartfonów pośród wszystkich telefonów sprzedanych klientom sieci Plus wzrósł z 84% w czwartym kwartale 2014 roku do 88% w czwartym kwartale 2015 roku, przez co odsetek użytkowników smartfonów w sieci Plus wzrósł z 44% na koniec 2014 roku do około 54% szacowanych na koniec 2015 roku.

Dowiedz się więcej: www.plus.pl

TECHNOLOGIA I INFRASTRUKTURA

Sieć

Sieć

Usługi telekomunikacyjne realizowane są poprzez infrastrukturę radiową spółki Polkomtel i spółek grupy kapitałowej Midas S.A. 

Polkomtel posiada zintegrowaną sieć łączności komórkowej drugiej oraz trzeciej generacji (określanych, odpowiednio, jako technologie 2G i 3G). Sieć Polkomtelu obsługuje następujące technologie: GSM/GPRS/EDGE (2G) i UMTS/HSPA+/HSPA+ Dual Carrier (3G). Dodatkowo Polkomtel posiada rozbudowaną sieć CDMA. Dodatkowo posiadamy dostęp do usług bezprzewodowego transferu danych na częstotliwości 1800 MHz, 800 MHz i 900 MHz w technologii LTE i HSPA+.

Z uwagi na to, że sieci komórkowe umożliwiają automatyczne przełączanie pomiędzy technologiami, zapewniona jest nieprzerwana funkcjonalność usług dla użytkowników końcowych, podczas gdy parametry (np. prędkość transmisji danych) ulegają poprawie w momencie, gdy użytkownik znajdzie się w zasięgu bardziej zaawansowanej technologicznie sieci.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku eksploatowana przez Grupę Midas sieć LTE/HSPA+, rozwijana wspólnie z Polkomtelem, składała się z 5.170 stacji bazowych działających w technologii HSPA+ oraz 7.590 stacji bazowych działających w technologii LTE, z czego 3.291 stanowiły stacje działające w oparciu o częstotliwości 800 MHz. 

Sieć dostępowa Polkomtelu wspierana jest przez sieć transmisyjną wykorzystującą głównie technologie pakietowej transmisji danych. Sieć ta dzieli się na warstwę dostępową (łącza radioliniowe 180 Mb/s, 360 Mb/s i 1 Gb/s oraz łącza światłowodowe), sieć agregacyjną (w całości światłowodową, wykorzystującą technologię Carrier Ethernet Transport MPLS-TP o przepływności głównie 10 Gb/s) oraz sieć szkieletową (w całości światłowodową, wykorzystującą technologię IP/MPLS z przepływnościami będącymi wielokrotnością 10 Gb/s, a od 2014 roku również 100 Gb/s).

Sieć rdzeniowa, której wyłącznym właścicielem jest Polkomtel, zapewnia centralną obsługę usług abonenckich, integrując je dla technologii 2G/3G/4G (Single Core). Dzięki temu Polkomtel jest w stanie zapewnić klientom dostęp do swoich usług bez względu na wykorzystaną technologię radiową, pozwalając na ewolucyjne przejście dla usług głosowych od 2G (GSM), poprzez 3G (w tym usługi głosowe wyższej jakości), do 4G (z usługami głosowymi opartymi o CSFB lub, w przyszłości, VoLTE). Taką samą strategię zastosowano dla usług transmisji danych, dzięki czemu klient może korzystać z szerokopasmowego dostępu do Internetu zarówno w sieci 3G (HSPA+, HSPA+ Dual Carrier), jak i 4G (LTE). Architektura sieci rdzeniowej pozwala na efektywne i proste rozszerzanie pojemności wraz z rozwojem bazy abonenckiej i wzrostem zapotrzebowania na usługi.

W grudniu 2015 roku na zlecenie UKE zostało przeprowadzone badanie jakości usług świadczonych przez największych polskich operatorów komórkowych. Wyniki tego badania wskazują, że na tle konkurencyjnych operatorów sieć Plus wyróżniała się w szczególności bardzo korzystnymi wynikami w zakresie średniej prędkości transmisji danych (zarówno dowload oraz upload), niskim współczynnikiem utraty pakietów oraz krótkim czasem zestawiania połączeń głosowych.

Zgodnie z opublikowanym raportem średnia prędkość pobierania danych w sieci Plus to 25,19 Mb/s, podczas gdy wyniki szybkości pobierania danych w sieciach T-Mobile i Orange wyniosły odpowiednio 20,64 Mb/s i 19,66 Mb/s, a w sieci Play 12,43 Mb/s. Plus miał również największy wskaźnik prędkości wysyłanych danych, który wyniósł 17,71 Mb/s. W przypadku pozostałych operatorów wyniki wyglądały następująco: T-Mobile - 16,87 Mb/s, Orange - 15,85 Mb/s i Play - 12,60 Mb/s. Przeprowadzone badania potwierdziły również pośrednio, że Plus ma największy w Polsce zasięg LTE. Aż 94% czasu badania transmisji danych w Plusie odbywało się właśnie z wykorzystaniem technologii LTE. Dla pozostałych operatorów było to 83% dla Play i 78% dla T-Mobile i Orange.

Na bieżąco modernizujemy i rozwijamy naszą sieć, aby móc świadczyć technologicznie zaawansowane usługi naszym użytkownikom oraz w celu optymalizacji parametrów technicznych i efektywności sieci. Modyfikacje sieci obejmują zwiększanie pojemności istniejących elementów sieci, wymianę oraz wprowadzanie dodatkowego osprzętu oraz ciągłą optymalizację uzyskiwaną poprzez rekonfigurację parametrów sieci. 

Rozwój technologii LTE

W porównaniu do technologii HSPA+ czy UMTS, LTE charakteryzuje się dużo mniejszymi opóźnieniami i pozwala na obsługę znacząco większej liczby użytkowników. Potencjał technologii LTE polega na większej pojemności i szybkości transmisji przy mniejszych opóźnieniach, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z usług interaktywnych i multimedialnych, wymagających dużej przepustowości i transmisji w czasie rzeczywistym, jak gry online, komunikacja wideo czy telewizja HD przez Internet. Zakres wykorzystywanego przez nas pasma dedykowanego pod technologię LTE pozwala na świadczenie usługi o prędkości do 150 Mb/s przy pobieraniu danych i do 50 Mb/s - przy wysyłaniu.

W 2011 roku, jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w technologii LTE, która obecnie jest w stanie zapewnić prędkość do 150 Mb/s. Usługę świadczymy poprzez sieć opartą na ciągłym bloku 20 MHz z zakresu 1800 MHz. Od 2015 roku korzystamy dodatkowo z sieci opartej o blok 5 MHz z zakresu 800 MHz, który udostępnia nam Grupa Midas, co pozwoliło zwiększyć zasięg najszybszego mobilnego Internetu LTE oferowanego przez Plusa i Cyfrowy Polsat do 96,8% Polaków na koniec 2015 roku. Według danych publikowanych przez operatorów jest to aktualnie najszerszy zasięg oferowany w kraju.

W świetle bardzo wysokich poziomów cenowych osiągniętych w Aukcji LTE uznaliśmy, że potencjalna współpraca z podmiotami, które wylicytowały częstotliwości 800 MHz, byłaby nieopłacalna i nieracjonalna zarówno dla Grupy, jak i dla naszych klientów. Wobec powyższego, podjęliśmy decyzję o inwestycji w dalszy rozwój sieci LTE w oparciu o obecnie posiadane i wykorzystywane przez Polkomtel i Grupę Midas częstotliwości z zakresu 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz.

Spodziewamy się, że rozbudowa sieci LTE w oparciu przede wszystkim o ciągły 20 MHz blok pasma z zakresu 1800 MHz przy zagęszczeniu siatki lokalizacji stacji bazowych, wyraźnym wzroście liczby działających nadajników oraz zastosowaniu unikalnej technologii ODU-IDU (Outdoor Unit Indoor Unit) pozwolą nam utrzymać przewagę konkurencyjną pod względem parametrów jakościowych dostarczanej przez nas usługi mobilnego Internetu. Kolejnym istotnym rozwiązaniem będzie planowany refarming częstotliwości 900 MHz oraz 2100 MHz skutkujący alokacją części pasm używanych obecnie do świadczenia usług 2G i 3G do najnowszej technologii LTE, a następnie LTE Advanced. W efekcie spodziewany jest dalszy wzrost parametrów jakościowych świadczonej przez nas usługi dostępu do Internetu. Jednocześnie skala nakładów inwestycyjnych na planowaną przez nas rozbudowę sieci mobilnej będzie znacząco niższa aniżeli koszt zakupu pasma 800 MHz w ramach Aukcji LTE. Docelowo może przełożyć się to na atrakcyjniejsze usługi i ceny dla klientów niż w przypadku rozbudowy sieci na częstotliwości 800 MHz. 

Ostatnia aktualizacja 03.03.2016