Podstawowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat

(w milionach złotych) 201220132014 1)20152016 2)
Przychody ze sprzedaży usług,
produktów, towarów i materiałów
2.778,1 2.910,8 7.409,9 9.823,0 9.729,8
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych 1.732,1 1.830,1

5.084,7

6.553,1 6.325,3
Przychody hurtowe 991,6 1.010,2 1.954,0 2.596,9 2.466,1
Przychody ze sprzedaży sprzętu 18,7 41,7 327,3 583,4 850,8
Pozostałe przychody ze sprzedaży 35,7 28,8 43,9 89,6 87,6
Koszty operacyjne (1.971,5) (2.157,7) (5.977,1) (7.867,9) (8.069,3)
Koszty kontentu (823,9) (927,0) (1.029,5) (1.065,9) (1.114,2)
Koszty dystrybucji, marketingu,
obsługi i utrzymania klienta
(312,7) (332,0) (612,7) (802,6) (827,8)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (243,0) (256,4) (1.295,9) (1.699,3) (1.971,5)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (222,7) (256,3) (1.412,4) (2.141,0) (1.938,7)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (178,4) (178,6) (421,7) (550,2) (570,5)
Koszt własny sprzedanego sprzętu (36,2) (63,9) (925,2) (1.332,8) (1.354,7)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących
wartość należności i koszt spisanych należności
(27,4) (28,2) (67,6) (62,6) (46,9)
Inne koszty (127,2) (115,3) (212,1) (213,5) (245,0)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto (17,5) 36,8 9,6 30,7 8,8
Zysk z działalności operacyjnej 789,1 789,9 1.442,4 1.985,8 1.669,3
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto 14,3 16,1 15,2 8,6 (69,8)
Koszty finansowe (110,6) (216,0) (1.146,0) (664,6) (566,1)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 2,8 2,9 2,6 2,6 -
Zysk brutto za okres 695,6 592,9 314,2 1.332,4 1.033,4
Podatek dochodowy (97,4) (67,4) (21,7) (169,0) (12,4)
Zysk netto za okres 598,2 525,5 292,5 1.163,4 1.021,0
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 598,2 525,5 292,5 1.163,4 1.041,3
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących - - - - (20,3)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 1,72 1,51 0,54 1,82 1,60
EBITDA 1.032,1 1.046,3 2.738,3 3.685,1 3.640,8
marża EBITDA 37,2% 35,9% 37,0% 37,5% 37,4%

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.

Bilans

AKTYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201231 grudnia 201331 grudnia 2014 1)31 grudnia 201531 grudnia 2016 2)
Zestawy odbiorcze 420,1 407,6 421,1 371,0 350,9
Inne rzeczowe aktywa trwałe 276,4 251,2 2.714,9 2.548,6 2.964,3
Wartość firmy 2.568,0 2.602,8 10.585,3 10.606,4 10.975,4
Relacje z klientami - - 4.255,8 3.638,5 3.031,2
Marki 847,8 890,8 2.085,9 2.080,6 2.056,5
Inne wartości niematerialne 81,4 137,4 2.591,4 2.422,2 3.656,2
Długoterminowe aktywa programowe 98,0 71,6 135,8 145,0 151,8
Nieruchomości inwestycyjne 8,4 5,3 5,3 5,2 5,1
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 35,1 29,6 81,0 83,3 82,8
Inne aktywa długoterminowe 109,6 20,8 198,5 272,8 452,0
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych - - 1,2 6,9 9,5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31,4 38,9 281,1 87,6 232,7
Aktywa trwałe razem 4.476,1 4.455,8 23.356,1 22.261,2 23.958,9
Krótkoterminowe aktywa programowe 141,7 181,3 152,1 192,2 192,0
Zapasy 162,0 146,8 301,4 281,0 278,7
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 375,7 374,4 1.453,4 1.619,1 1.688,0
Należności z tytułu podatku dochodowego 6,5 0,2 26,0 0,7 29,1
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 57,1 70,1 141,7 212,7 207,2
Pozostałe aktywa obrotowe 72,0 105,4 160,1 399,5 38,7
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych - - 22,2 10,5 6,7
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 270,4 342,3 1.735,3 1.512,0 1.326,0
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania - - 12,6 11,7 10,7
Aktywa obrotowe razem 1.085,2 1.220,4 3.982,6 4.228,9 3.770,4
AKTYWA RAZEM 5.561,3 5.676,2 27.338,7 26.490,1 27.729,3

PASYWA

(w milionach złotych) 31 grudnia 201231 grudnia 201331 grudnia 2014 1)31 grudnia 201531 grudnia 2016 2)
Kapitał zakładowy 13,9 13,9 25,6 25,6 25,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 1.295,1 1.295,1 7.174,0 7.174,0 7.174,0
Pozostałe kapitały (16,3) (9,0) (12,2) (3,7) 4,5
Zyski/(straty) zatrzymane 1.175,7 1.701,1 1.890,8 3.054,2 4.095,5
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2.468,4 3.001,2 9.078,2 10.250,1 11.299,6
Udziały niekontrolujące - - - - 78,0
Kapitał własny razem 2.468,4 3.001,2 9.078,2 10.250,1 11.377,6
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 592,0 239,9 7.683,5 5.379,8 9.302,7
Zobowiązania z tytułu obligacji 1.316,5 1.340,0 4.550,2 975,3 1.835,7
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,6 0,2 11,7 20,9 20,9
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS - - 750,3 652,8 574,0
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94,3 108,1 908,7 615,8 786,9
Przychody przyszłych okresów 5,2 4,1 4,7 4,7 20,1
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 17,7 7,9 184,2 124,2 130,2
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych - - 40,1 - -
Zobowiązania długoterminowe razem 2.026,2 1.700,2 14.093,3 7.773,5 12.670,5
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 275,6 246,0 1.322,6 1.230,9 1.270,0
Zobowiązania z tytułu obligacji 97,3 98,7 464,4 4.776,7 42,4
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,2 0,2 6,8 4,3 5,0
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS - - 117,1 117,0 121,5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 472,1 413,2 1.523,0 1.485,4 1.569,5
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych - - 87,0 72,9 -
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 7,1 4,5 48,0 176,1 24,9
Kaucje otrzymane za wydany sprzęt 13,3 2,7 1,4 3) 3)
Przychody przyszłych okresów 201,2 209,5 683,9 676,1 647,9
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1.066,8 974,8 4.167,2 8.466,5 3.681,2
Zobowiązania razem 3.092,9 2.675,0 18.260,5 16.240,0 16.351,7
PASYWA RAZEM 5.561,3 5.676,2 27.338,7 26.490,1 27.729,3

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Pozycja "Kaucje otrzymane za wydane sprzęt" ujęta w pozycji "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania".

Rachunek przepływów pieniężnych

(w milionach złotych) 2012201320141)201520162)
Zysk/(strata) netto 598,3 525,4 292,5 1.163,4 1.021,0
Korekty: 244,9 334,3 1.825,3 1.821,7 2.130,5
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 243,1 256,4 1.295,9 1.699,3 1.971,5
Płatności za licencje filmowe i sportowe (177,9) (222,5) (306,8) (238,1) (246,5)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 194,5 220,4 224,4 212,6 230,7
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (0,1) (35,8) (2,9) (6,9) 3)
Wartość sprzedanych aktywów programowych 9,2 6,4 30,5 1,4 3)
Odsetki 205,2 183,8 603,7 763,6 541,9
Zmiana stanu zapasów 16,2 14,8 0,5 26,4 3,0
Zmiana stanu należności i innych aktywów (106,8) 60,9 (191,9) (478,2) (329,9)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów 67,9 (104,9) (277,7) (118,0) (33,3)
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną 2,1 6,5 (4,9) (3,9) (6,1)
Wycena instrumentów zabezpieczających (31,3) 14,4 (3,9) 6,6 9,8
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (2,9) (2,9) (2,6) (2,6) -
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto (111,1) 16,3 369,9 222,0 270,9
Podatek dochodowy 97,3 67,4 21,7 169,0 12,4
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (164,0) (158,9) (193,1) (134,7) (153,0)
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji - - 82,1 (371,4) -
Strata na instrumentach pochodnych, netto - - 84,3 53,0 (164,9)
Inne korekty 3,5 11,9 96,1 21,6 24,0
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 843,2 859,7 2.117,8 2.985,1 3.151,5
Podatek dochodowy zapłacony (78,7) (67,5) (189,1) (136,2) (292,7)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 16,9 10,4 45,2 38,8 25,9
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 781,4 802,7 1.973,9 2.887,7 2.884,7
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (54,9) (60,8) (263,6) (417,8) (436,2)
Nabycie wartości niematerialnych (36,2) (62,0) (71,8) (165,3) (154,2)
Płatności z tytułu koncesji - - (482,3) (118,7) (268,5)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne (45,7) (64,3) 1.800,4 (29,5) (144,4)
Wpływy ze zbycia udziałów - 48,7 - - -
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,8 2,1 4,1 16,9 9,5
Spłata udzielonych pożyczek 1,1 - - - 0,1
Udzielone pożyczki (1,1) - (23,1) (16,1) (11,6)
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych - - 6,6 3,9 (1,6)
Otrzymane dywidendy 2,7 2,5 2,5 - -
Pozostałe wpływy - - - - 3,5
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (133,4) (133,8) 972,8 (726,6) (1.003,4)
Zaciągnięcie kredytów - - 2.800,0 6.820,0 5.500,0
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (453,3) (431,1) (1.087,1) (9.222,2) (1.940,9)
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) - - (2.275,9) 1.000,0 (4.484,0)
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłacone prowizje 4) (199,6) (165,0) (872,2) (978,9) (729,6)
Wypłacone dywidendy - - (102,9) - -
Nabycie obligacji - - - - (323,6)
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacji Senior Notes - - - - (262,1)
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych - kapitał - - - - 175,4
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (0,3) (0,3) (0,9) (5,6) 5)
Inne wydatki (0,1) - - - (6,0)
Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji - - (3,9) - -
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (653,3) (596,5) (1.542,9) (2.386,7) (2.070,8)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5,4) 72,4 1.403,8 (225,6) (189,5)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 277,5 270,4 342,2 1.747,9 1.523,7
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (1,8) (0,5) 1,9 1,4 2,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 270,4 342,3 1.747,9 1.523,7 1.336,7

1) Konsolidacja grupy kapitałowej Metelem Holding Company Ltd. od dnia 7 maja 2014 r.
2) Konsolidacja grupy kapitałowej Litenite Ltd. od dnia 29 lutego 2016 r.
3) Pozycja ta jest połączona z pozycją "Inne korekty".
4) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premie za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
5) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego ujęta w pozycji "Inne wydatki".

Wskaźniki finansowe

20122013201420152016
Marża EBITDA 1) 37,2% 35,9% 37,0% 37,5% 37,4%
Marża zysku netto 2) 21,5% 18,1% 3,9% 11,8% 10,5%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 3) 10,8% 9,3% 1,1% 4,4% 3,7%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 4) 32,0% 21,2% 3,3% 12,8% 9,9%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 5) 1,0 1,3 1,0 0,5 1,0
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 6) 55,6% 47,1% 66,8% 61,3% 59,0%

1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Ostatnia aktualizacja 09.11.2017