Podstawowe dane finansowe

Rachunek zysków i strat

(w milionach złotych) Q3'15Q4'152015Q1'16Q2'16Q3'16
Przychody ze sprzedaży usług,
produktów, towarów i materiałów
2.414,9 2.609,9 9.823,0 2.364,0 2.442,9 2.387,8
Przychody od klientów indywidualnych i biznesowych 1.643,3 1.620,6 6.553,1 1.565,7 1.586,9 1.583,7
Przychody hurtowe 616,9 738,0 2.596,9 599,8 645,0 562,9
Przychody ze sprzedaży sprzętu 131,2 226,9 583,4 172,8 191,1 221,3
Pozostałe przychody ze sprzedaży 23,5 24,4 89,6 25,7 19,9 19,9
Koszty operacyjne (1.900,1) (2.159,3) (7.867,9) (1.948,0) (2.042,0) (1.938,7)
Koszty kontentu (257,3) (299,1) (1.065,9) (248,5) (316,3) (252,1)
Koszty dystrybucji, marketingu,
obsługi i utrzymania klienta
(200,1) (220,1) (802,6) (200,5) (202,2) (202,6)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (401,2) (436,7) (1.699,3) (423,7) (527,5) (507,9)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich (551,2) (585,1) (2.141,0) (550,3) (456,6) (459,2)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (122,3) (158,0) (550,2) (137,9) (138,2) (130,5)
Koszt własny sprzedanego sprzętu (314,9) (393,6) (1.332,8) (326,8) (317,3) (330,5)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących
wartość należności i koszt spisanych należności
(8,5) (7,6) (62,6) (9,6) (16,3) (5,7)
Inne koszty (44,6) (59,1) (213,5) (50,7) (67,6) (50,2)
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto 14,4 (6,2) 30,7 6,8 6,6 -
Zysk z działalności operacyjnej 529,2 444,4 1.985,8 422,8 407,5 449,1
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto (5,2) (3,2) 8,6 (35,2) (21,4) 13,1
Koszty finansowe 88,8 (270,0) (664,6) (182,7) (133,2) (127,3)
Udział w zysku jednostki współkontrolowanej wycenianej metodą praw własności 0,5 0,7 2,6 0,8 (0,8) -
Zysk brutto za okres 613,3 171,9 1.332,4 205,7 252,1 334,9
Podatek dochodowy (110,8) 13,7 (169,0) (27,2) (21,2) (65,1)
Zysk netto za okres 502,5 185,6 1.163,4 178,5 230,9 269,8
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 502,5 185,6 1.163,4 175,5 237,7 278,2
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących - - - 3,0 (6,8) (8,4)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 0,79 0,29 1,82 0,27 0,37 0,42
EBITDA 930,4 881,1 3.685,1 846,5 935,0 957,0
marża EBITDA 38,4% 33,8% 37,5% 35,8% 38,3% 40,1%

Bilans

(w milionach złotych)30 czerwca 201530 września 201531 grudnia 2015 31 marca 2016 30 czerwca 2016 30 września 2016
AKTYWA
Zestawy odbiorcze 401,1 377,0 371,0 356,7 353,3 350,4
Inne rzeczowe aktywa trwałe 2.541,2 2.535,2 2.548,6 3.002,2 2.931,0 2.882,8
Wartość firmy 10.606,4 10.606,4 10.606,4 11.675,3 10.975,2 10.975,3
Relacje z klientami 3.944,6 3.791,6 3.638,5 3.488,7 3.337,3 3.184,2
Marki 2.092,7 2.086,6 2.080,6 2.074,6 2.068,6 2.062,5
Inne wartości niematerialne 2.525,8 2.464,2 2.422,2 2.988,7 3.903,0 3.769,5
Długoterminowe aktywa programowe 174,6 109,0 45,0 129,8 156,2 125,6
Nieruchomości inwestycyjne 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 82,3 81,2 83,3 81,1 79,7 80,4
Opcja wcześniejszej spłaty obligacji - - - 180,5 - -
Inne aktywa długoterminowe 232,8 232,7 272,8 295,4 331,8 373,3
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych - - 6,9 0,6 - 3,5
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 260,9 107,2 87,6 211,3 236,5 238,4
Aktywa trwałe razem 22.867,6 22.396,3 22.261,2 24.489,5 24.377,8 24.047,6
Krótkoterminowe aktywa programowe 170,4 255,6 192,2 234,7 163,5 219,1
Zapasy 261,7 264,1 281,0 260,2 270,0 281,0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 2) 1.988,6 1.699,4 1.619,1 1.503,9 1.541,1 1.571,8
Należności z tytułu podatku dochodowego 1,5 0,7 0,7 1,9 1,4 0,9
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie 186,1 200,4 212,7 213,3 209,1 207,6
Pozostałe aktywa obrotowe 226,2 255,0 399,5 69,6 62,8 54,9
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 27,3 3,8 10,5 0,2 3,6 4,8
Lokaty krótkoterminowe 43,1 - - 12,4 - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1.383,8 1.059,6 1.512,0 1.538,6 944,5 1.099,4
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 12,8 12,4 11,7 31,4 10,9 10,8
Aktywa obrotowe razem 4.274,2 3.747,2 4.228,9 3.866,0 3.203,3 3.445,5
AKTYWA RAZEM 27.141,8 26.143,5 26.490,1 28.355,5 27.581,1 27.493,1
PASYWA
Kapitał zakładowy 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0 7.174,0
Pozostałe kapitały (7,9) (8,2) (3,7) (1,7) 0,1 2,2
Zyski/(straty) zatrzymane 2.366,1 2.868,6 3.054,2 3.229,7 3.467,4 3.745,6
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 9.557,8 10.060,0 10.250,1 10.427,6 10.667,1 10.947,4
Udziały niekontrolujące - - - (22,4) 94,5 86,1
Kapitał własny razem 9.557,8 10.060,0 10.250,1 10.405,2 10.761,6 11.033,5
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 7.034,6 5.644,9 5.379,8 9.982,1 9.752,0 9.530,3
Zobowiązania z tytułu obligacji 4.582,5 964,4 975,3 2.252,6 1.795,1 1.805,1
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 15,7 21,3 20,9 21,2 23,3 22,1
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 747,9 645,1 652,8 658,0 686,7 555,8
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 821,1 770,4 615,8 694,4 889,1 923,2
Przychody przyszłych okresów 5,0 4,5 4,7 22,1 21,0 20,1
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy 132,4 133,1 124,2 157,3 148,9 148,2
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 2,0 1,9 - 1,1 0,9 -
Zobowiązania długoterminowe razem 13.339,2 8.183,7 7.773,5 13.787,7 13.316,1 13.004,8
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 1.169,9 963,7 1.230,9 1.593,0 1.251,3 1.269,4
Zobowiązania z tytułu obligacji 479,4 4.607,5 4.776,7 41,5 42,3 41,9
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3,7 4,3 4,3 4,5 4,9 4,9
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS 116,7 115,6 117,0 118,0 123,1 117,7
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1.670,4 1.431,5 1.485,4 1.711,4 1.365,9 1.338,1
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych 79,0 57,1 72,9 25,8 3,5 1,8
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 132,7 96,3 176,1 29,2 39,1 22,0
Przychody przyszłych okresów 672,0 680,9 676,1 665,0 676,8 660,8
Zobowiązania krótkoterminowe razem 4.244,8 7.899,8 8.466,5 4.162,6 3.503,4 3.454,8
Zobowiązania razem 17.584,0 16.083,5 16.240,0 17.950,3 16.819,5 16.459,6
PASYWA RAZEM 27.141,8 26.143,5 26.490,1 28.355,5 27.581,1 27.493,1

Rachunek przepływów pieniężnych

(w milionach złotych) 20152016
1-3Q1-4Q1Q1-2Q1-3Q
Zysk/(strata) netto 977,8 1.163,4 178,5 409,4 679,2
Korekty: 1.195,7 1.821,7 405,9 1.140,0 1.678,3
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1.262,6 1.699,3 423,7 951,2 1.459,1
Płatności za licencje filmowe i sportowe (195,4) (238,1) (58,1) (119,0) (189,6)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 149,9 212,6 49,1 125,3 173,5
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (5,7) (6,9)

-

1)

1)

Wartość sprzedanych aktywów programowych 0,5 1,4 - 1) 1)
Odsetki 581,3 763,6 144,7 285,9 417,4
Zmiana stanu zapasów 43,3 26,4 21,5 11,7 0,7
Zmiana stanu należności i innych aktywów (349,3) (478,2) (33,9) (105,3) (164,6)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (184,3) (118,0) (205,9) (106,7) (141,3)
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną (17,7) (3,9) (11,1) 1,0

(5,6)

Wycena instrumentów zabezpieczających 4,8 6,6 2,5 4,7 7,3
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności (1,9) (2,6) (0,8) -
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych, netto 135,8 222,0 250,2 276,1 258,3
Podatek dochodowy 182,7 169,0 27,2 48,4 113,5
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (96,7) (134,7) (31,1) (71,2) (111,0)
Koszt premii za planowany wcześniejszy wykup obligacji 244,8 244,8 - - -
Efekt przeliczenia wartości zobowiązań z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty obligacji (616,2) (616,2) - - -
Strata na instrumentach pochodnych, netto 37,6 53,0 (174,6) (160,2) (161,9)
Inne korekty 19,6 21,6 2,5 (1,9) 22,5
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2.173,5 2.985,1 584,4 1.549,4 2.357,5
Podatek dochodowy zapłacony (94,2) (136,2) (145,7) (186,5) (236,1)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 30,5 38,8 8,1 13,1 19,5
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.109,8 2.887,7 446,8 1.376,0 2.140,9
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (323,2) (417,8) (98,4) (179,5) (301,2)
Nabycie wartości niematerialnych (111,1) (165,3) (20,3) (61,3) (94,6)
Płatności z tytułu koncesji (118,7) (118,7) (147,7) (147,7) (268,5)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne (29,5) (29,5) 262,2 (145,3) (144,4)
Wpływy ze zbycia udziałów - - - 0,2 -
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15,1 16,9 3,5 5,0 6,3
Nabycie obligacji - - - (323,6) (323,6)
Lokaty krótkoterminowe - - (12,4) - -
Udzielone pożyczki (12,1) (16,1) (6,8) (9,5) (10,5)
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych 3,2 3,9 (5,0) (4,0) (3,5)
Pozostałe wpływy - - - 1,0 1,2
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (576,3) (726,6) (24,9) (864,7) (1.138,8)
Zaciągnięcie kredytów 6.820,0 6.820,0 5.500,0 5.500,0 5.500,0
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (9.222,2) (9.222,2) (916,1) (1.498,9) (1.706,9)
Emisja obligacji/(Wykup obligacji) 1.000,0 1.000,0 (4 483,8) (4 483,8) (4.483,8)
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłacone prowizje 2) (804,1) (978,9) (383,2) (507,9) (631,7)
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacji Senior Notes - - (262,1) (262,1) (262,1)
Wpływy z realizacji instrumentów pochodnych - kapitał - - 175,4 175,4 175,4
Inne wydatki (4,5) (5,6) (2,1) (2,7) (4,4)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2.210,8) (2.386,7) (371,9) (1.080,0) (1.413,5)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (677,3) (225,6) 50,0 (568,7) (411,4)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1.747,9 2) 1.747,9 1.523,7 1.523,7 1.523,7
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1,4 1,4 (3,7) 0,4 (2,1)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1.072,0 3) 1.523,7 1.570,0 955,4 1.110,2

1) Pozycja ta jest połączona z pozycją "Inne korekty"
2) Obejmuje wpływ instrumentów IRC/CIRS/forward, premię za wcześniejszą spłatę obligacji oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania.

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansoweQ3'15Q4'152015Q1'16Q2'16Q3'16
Marża EBITDA 1) 38,5% 33,8% 37,5% 35,8% 38,3% 40,1%
Marża zysku netto 2) 20,8% 7,1% 11,8% 7,6% 9,5% 11,3%
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 3) 1,9% 0,7% 4,4% 0,6% 0,8% 1,0%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) 4) 5,3% 1,8% 12,8% 1,7% 2,2% 2,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) 5) 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 1,-
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 6) 61,5% 61,3% 61,3% 63,3% 61,0% 59,9%

1) EBITDA/przychody ze sprzedaży
2) zysk netto/przychody ze sprzedaży
3) zysk netto/aktywa ogółem
4) zysk netto/(kapitał własny-zysk netto)
5) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące
6) zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Ostatnia aktualizacja 09.11.2016