Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
04 lip 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 lipca 2008 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwał nr 20, 21, 22, 23, 24 i 25 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, postanowiło odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Panie Mariolę Gacę i Annę Kwaśnik oraz Pana Zdzisława Gacę, oraz powołać do Rady Nadzorczej spółki Panów Roberta Gwiazdowskiego, Leszka Reksę  i Zygmunta Solorza-Żaka.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 5 lipca 2008 roku:

Robert Gwiazdowski, jest doktorem nauk prawnych, ma otwarty przewód habilitacyjny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1997 roku posiada tytuł Doradcy Inwestycyjnego. Pan Gwiazdowski jest również arbitrem w procesach arbitrażowych oraz sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1985 - 2006 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji). W latach 1992-2002 był partnerem w firmie adwokackiej Smoktunowicz & Falandysz. W latach 1994-2004 był Szefem Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego i finansowo-ekonomicznego pod firmą Gwiazdowski Consulting. Pan Gwiazdowski jest autorem komentarzy na tematy podatkowe i gospodarcze w polskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz autorem wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Pan Gwiazdowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Gemius S.A., MNI S.A. (niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz DGA S.A. (niezależny członek Rady Nadzorczej).

Pan Andrzej Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Leszek Reksa, jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach. Od blisko 15 lat pracuje w bankowości na stanowiskach menedżerskich (PKO BP S.A.). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego - był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.

Pan Leszek Reksa nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Zygmunt Solorz-Żak, jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce. Po kilkuletnim pobycie za granicą, wrócił do Polski i założył pod koniec lat 80-tych Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL . Na początku lat 90-tych zaangażował się w media inwestując w Kurier Polski. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce  prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się liderem rynku telewizji w Polsce. Pan Zygmunt Solorz - Żak od początku istnienia Telewizji Polsat sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Pana Solorza-Żaka znajdują się nie tylko media, ale również inne segmenty rynku biznesowego poprzez  firmy takie  jak  Elektrim S.A., Invest-Bank S.A., PAK S.A., PTE Polsat czy TU Polisa Życie. Pan Solorz-Żak jest również założycielem Cyfrowego Polsatu S.A.  Pan Solorz-Żak ma wieloletnie doświadczenie w pracy  w organach statutowych spółek prawa handlowego przewodnicząc Radom Nadzorczym  takich spółek jak Polskie Media S.A.,  Invest Bank S.A. i Elektrim S.A.

Pan Zygmunt Solorz-Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Powiązania między członkami organów spółki a akcjonariuszami

Zygmunt Solorz-Żak posiada bezpośrednio 10.603.750 akcji (3,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki) oraz posiada pośrednio 148.771.250 akcji poprzez spółkę Polaris Finance B.V. Zygmunt Solorz-Żak posiada pośrednio i bezpośrednio 159.375.000 akcji stanowiących 59,40% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowiących 67,60% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Panowie Robert Gwiazdowski i Leszek Reksa spełniają kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
22/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014