Raporty bieżące

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Polski
Ostatnia aktualizacja 06.12.2017

Zawiadomienie o zamiarze transgranicznego połączenia przez przejęcie Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Eileme 1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art.

Polski
Ostatnia aktualizacja 06.12.2017

Ogłoszenie przez Cyfrowy Polsat S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. Spółka ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119.349.971 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, wyemitowanych przez Netia S.A. („Netia”) uprawniających do wykonywania 119.349.971 głosów na walnym zgromadzeniu Netia, co stanowi 34,24% kapitału zakładowego Netia oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia („Wezwanie”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.12.2017

Spełnienie się warunków zawieszających umów zobowiązujących do sprzedaży akcji spółki Netia S.A. oraz złożenie zleceń kupna akcji spółki Netia S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2017, 23/2017 oraz 24/2017 z 4 grudnia 2017 r., działając na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające, pod którymi zawarte zostały umowy zobowiązujące do sprzedaży akcji Netia S.A. („Netia”), o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 23/2017 i 24/2017 z 4 grudnia 2017 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o przyjęciu propozycji nabycia akcji Netia S.A. przez jej znaczących akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 23/2017 z 4 grudnia 2017 r., w którym Spółka poinformowała o opóźnieniu informacji poufnej z dnia 29 listopada 2017 r., Spółka niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. spółka Mennica Polska S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu działań mających na celu realizację transakcji nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A., reprezentującego nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netia S.A.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) nr 22/2017 z 4 grudnia 2017 r., w którym Spółka poinformowała o opóźnieniu informacji poufnej z dnia 15 listopada 2017 r., Spółka niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2017 r. Zarząd Spółki podjął decyzję w sprawie podjęcia działań mających na celu realizację transakcji nabycia pakietu akcji spółki Netia S.A.

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu przez Cyfrowy Polsat S.A. działań zmierzających do przygotowania założeń oraz potencjalnej struktury transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Netia S.A., w liczbie nie większej niż 66% ogólnej liczby

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”) spółka Cyfrowy Polsat S.A. przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. działań zmierzających do przygotowania założeń oraz potencjalnej struktury transakcji nabycia kontrolnego pakietu akcji Netia S.A., w liczbie nie większej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Netia S.A. („Informacja Poufna”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.12.2017

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. Spółka powzięła informację, że Pan Heronim Ruta złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 15.11.2017

Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2017 r. agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) podwyższyła perspektywę ratingu korporacyjnego (ang. corporate family rating) Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) do pozytywnej ze stabilnej, utrzymując jednocześnie rating na poziomie Ba2.

Polski
Ostatnia aktualizacja 08.08.2017

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 lipca 2017 r. Spółka otrzymała od EVO Foundation z siedzibą w Vadus, Liechtenstein („EVO Foundation”) i jej podmiotów zależnych: EVO Holding Ltd. z siedzibą Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze („EVO Holding”) oraz Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Sensor”) zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U.

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.07.2017

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące