Raporty bieżące

Informacja dotycząca decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał i przeanalizował informację przekazaną przez pełnomocnika Spółki, dotyczącą decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („Organ”) z dnia 15 lutego 2018 r. Decyzja określa wysokość zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 w kwocie 24,2 mln PLN powiększonej o odsetki od zaległości podatkowych.

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.03.2018

Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2017 roku

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynęło na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Polsat w czwartym kwartale 2017 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 05.03.2018

Zawarcie umowy zmieniającej Umowę Kredytów grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 marca 2018 r. została zawarta druga umowa zmieniająca (ang. Second Amendment and Restatement Deed) między Spółką, działającą jako agent podmiotów zobowiązanych (ang. Obligors’ Agent), oraz UniCredit Bank AG, London Branch, działającym jako agent stron finansowania (ang. Finance Parties), („Druga Umowa Zmieniająca i Konsolidująca”) do umowy kredytów z dnia 21 września 2015 r., zmienionej umową zmieniającą i konsolidującą (ang.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.03.2018

Przedłużenie okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Netia S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2017 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.02.2018

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od Pana Zygmunta Solorza.

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.01.2018

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.01.2018

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniach 30 i 31 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienia wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od EVO Foundation z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein („Fundacja”), EVO Holding Ltd.

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.01.2018

Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. a 2016, poz. 1639; dalej „Ustawa o Ofercie”) od spółki Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr („Karswell”), będącej akcjonariuszem Spółki.

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.01.2018

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Cyfrowy Polsat S.A. w latach 2018-2019

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z art. 19 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 130, do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za lata 2018 – 2019.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.01.2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 9 stycznia 2018 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 09.01.2018

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące