Raporty bieżące

Informacja dotycząca listu reprezentanta akcjonariusza większościowego w sprawie polityki dywidendowej Cyfrowego Polsatu

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 7 lutego 2019 roku otrzymał pismo od pana Zygmunta Solorza, występującego w imieniu większościowego akcjonariusza Cyfrowego Polsatu, zawierające postulat rozważenia przez Zarząd zmiany polityki dywidendowej Spółki.

Polski
Ostatnia aktualizacja 07.02.2019

Informacja dotycząca szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych za czwarty kwartał 2018 roku

Zgodnie z przyjętymi do stosowania w spółce Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) i grupie kapitałowej Spółki („Grupa Cyfrowy Polsat”) wewnętrznymi standardami raportowania w celu zapewnienia rzetelnej i kompletnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, Zarząd Spółki niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o zdarzeniu, które jednorazowo negatywnie wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat w czwartym kwartale 2018 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.01.2019

Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat S.A. w roku obrotowym 2019

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

-   raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 16 maja 2019 r.;
-   raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 7 listopada 2019 r.;

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 29 sierpnia 2019 r.;

3. Raporty roczne:

Polski
Ostatnia aktualizacja 23.01.2019

Zmiany w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że  na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 17 stycznia 2019 roku pan Tobias Solorz złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 31 marca 2019 roku, a następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące następujących zmian w składzie Zarządu Spółki:

Polski
Ostatnia aktualizacja 17.01.2019

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingu dla Grupy Cyfrowego Polsatu

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings („S&P”) podwyższyła perspektywę ratingu Grupy Cyfrowego Polsatu („Grupa”) ze stabilnej do pozytywnej, utrzymując rating korporacyjny (ang. issuer credit rating) na poziomie BB+.

Polski
Ostatnia aktualizacja 18.12.2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2018 roku.

Polski
Ostatnia aktualizacja 02.11.2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cyfrowego Polsatu S.A. w dniu 31 października 2018 roku

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku.

Załączniki: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 r.(.pdf)

Polski
Ostatnia aktualizacja 31.10.2018

Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym refinansowaniem zadłużenia Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN zapadających w dniu 21 lipca 2021 roku („Obligacje Serii A”).

Polski
Ostatnia aktualizacja 24.10.2018

Zawiadomienie o zamiarze połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zawiadomienie drugie

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („Cyfrowy Polsat”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu o planowanym połączeniu Cyfrowego Polsatu oraz Cyfrowego Polsatu Trade Marks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Polski
Ostatnia aktualizacja 11.10.2018

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania na dzień 31 października 2018 roku oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 31 października 2018 roku, na godz.11:00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:             

Polski
Ostatnia aktualizacja 04.10.2018

Strony

Subscribe to RSS - Raporty bieżące