Zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (umowa znacząca)

Data: 
08 lip 2008

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 7 lipca 2008 r. została zawarta pomiędzy Spółką a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich (SFP) umowa na mocy której SFP w zamian za wynagrodzenie określone w umowie udziela Cyfrowemu Polsatowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z utworów audiowizualnych oraz praw pokrewnych przysługujących producentom audiowizualnym do wideogramów na polu reemitowania w zakresie utworów audiowizualnych i wideogramów zawartych w programach telewizyjnych udostępnianych przez Cyfrowy Polsat za pośrednictwem dekoderów satelitarnych.

Umowa reguluje również kwestie udzielenia przez SFP wyżej wymienione licencji i zasad wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu za okres od 1 stycznia 2000 r. czyli od rozpoczęcia działalności platformy cyfrowej do dnia zawarcia umowy. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w umowie za ten okres w pełni wyczerpuje wszelkie roszczenia SFP wobec Spółki  z tytułu korzystania z praw reprezentowanych przez SFP przed dniem podpisania umowy.

Umowa została zawarta do 31 grudnia 2010 roku, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny okres trzyletni.

Wynagrodzenie pobierane przez SFP na podstawie przedmiotowej umowy nie obejmuje praw autorskich do utworów muzycznych wykorzystywanych w ramach utworów audiowizualnych oraz praw polskich scenarzystów filmowych do wykorzystywanych w ramach utworów audiowizualnych.

Licencja udzielona na podstawie umowy może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przez SFP wyłącznie w przypadku, gdy Cyfrowy Polsat zalegać będzie z płatnością na rzecz SFP za trzy pełne okresy rozrachunkowe po uprzednim pisemnym wezwaniu ze strony SFP i wyznaczeniu miesięcznego terminu na uregulowanie zaległości.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt iż jej wartość w okresie trwania umowy przekroczy 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
24/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014