Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, ...

Data: 
21 kwi 2011

Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, spełnienie się warunków zawieszających ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat, zawarcie znaczących umów przez Cyfrowy Polsat, podwyższenie kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu oraz nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. wystąpił szereg zdarzeń oraz dokonanych zostało szereg czynności prawnych związanych z wykonaniem umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 marca 2011 r.  (Umowa Inwestycyjna), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r oraz nr 8/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

I. Złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Spółki Serii H

Posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, o objęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r., uprawniających do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, wykonali w dniu 20 kwietnia 2011 r. prawa z warrantów subskrypcyjnych tj. złożyli oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii H, w wyniku czego:

(i) MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Sprzedający I) objął 14.135.690 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;
(ii) KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Sprzedający II) objął 2.494.526 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;
(iii) Karswell Limited (Sprzedający III) objął 53.887.972 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;
(iv) Sensor Overseas Limited (Sprzedający IV) objął 9.509.648 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;

Sprzedający I, II, III i IV łącznie jako Sprzedający.

Zapłata za akcje zwykłe na okaziciela serii H (Akcje) przez Sprzedających polegała na dokonaniu umownego potrącenia wierzytelności Spółki wobec Sprzedających z tytułu zapłaty za Akcje z wierzytelnościami Sprzedających wobec Spółki z tytułu zapłaty części ceny za akcje spółki Telewizja Polsat S.A. (TV Polsat) z tytułu sprzedaży akcji TV Polsat na rzecz Spółki. Spółka i Sprzedający dokonali umownego potrącenia na podstawie umów potrącenia, omówionych poniżej.

II. Spełnienie się warunków zawieszających ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat
Objęcie Akcji przez Sprzedających stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2011 r. w odniesieniu do innych warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej:

(i) strony potwierdziły wykonanie obowiązków wynikających z Umowy Inwestycyjnej oraz zobowiązań dotyczących okresu stabilizacji;
(ii) Sprzedający otrzymali zgodę Rady Nadzorczej TV Polsat na sprzedaż 100% akcji w jej kapitale zakładowym;
(iii) okoliczność nie wykonania przez właścicieli akcji TV Polsat przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia akcji sprzedawanych, tj. 2.369.467 akcji TV Polsat o wartości nominalnej 100 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego TV Polsat, przestała stanowić warunek zawieszający przewidziany w Umowie Inwestycyjnej z uwagi na rejestrację przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu TV Polsat polegających m.in. na usunięciu ze Statutu TV Polsat zapisu przyznającego właścicielom akcji TV Polsat prawa pierwszeństwa nabycia akcji sprzedawanych.

III. Zawarcie znaczących umów przez Cyfrowy Polsat

W dniu 20 kwietnia 2011 r. zostały zawarte następujące umowy dotyczące nabycia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym spółki TV Polsat:

(i) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym I;
(ii) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym II;
(iii) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym III;
(iv) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym IV.

Na podstawie powyższych umów, odpowiednio:

(i) Sprzedający I przeniósł na Spółkę własność 418.530 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych TV Polsat serii A o numerach od 1 do 49.130, serii B o numerach od 50.001 do 150.000, serii C o numerach od 150.001 do 249.400, serii D o numerach od 250.001 do 400.000, serii F o numerach od 400.001 do 420.000, o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda, za cenę 662.379.983,58 zł;
(ii) Sprzedający II przeniósł na Spółkę własność 73.858 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych TV Polsat serii A o numerach od 49.131 do 50.000, serii C o numerach od 249.401 do 249.985, serii I o numerach od 1 do 72.403, o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda, za cenę 116.890.218,95 zł;
(iii) Sprzedający III przeniósł na Spółkę własność 1.595.517 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji imiennych TV Polsat serii C o numerach od 249.986 do 250.000, serii F o numerach od 420.001 do 471.064, serii G o numerach od 000.001 do 160.521, serii H o numerach od 1 do 40.917, serii J o numerach od 1 do 748.000, serii K o numerach od 1 do 595.000, o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda, za cenę 2.525.120.094,23 zł;
(iv) Sprzedający IV przeniósł na Spółkę własność 281.562 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych TV Polsat serii G o numerach od 160.522 do 205.083, serii J o numerach od 748.001 do 880.000, serii K o numerach od 595.001 do 700.000, o wartości nominalnej 100 (sto) PLN każda, za cenę 445.609.706,56 PLN.

Jednocześnie, Spółka złożyła w dniu 20 kwietnia 2011 r. w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tych aktów na zasadzie przewidzianej w art. 777 §1 pkt 4. Kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty ceny sprzedaży kupowanych akcji w kapitale zakładowym TV Polsat na wypadek, gdyby nie wykonała swego zobowiązania, na rzecz Sprzedającego I do wysokości 662.379.983,58 zł oraz na rzecz Sprzedającego II do wysokości 116.890.218,95 zł, ze wskazaniem, że Sprzedający I lub Sprzedający II będą mogli wystąpić o nadanie odpowiednim aktom klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Część ceny za akcje TV Polsat nabyte przez Spółkę od Sprzedających, tj. łącznie 2.600.000.000 zł ma zostać zapłacona przelewem i płatna będzie przez Spółkę na rzecz Sprzedających w terminie 48 dni od daty zawarcia z nimi Umów Sprzedaży Akcji Sprzedawanych, jednak nie wcześniej niż po wydaniu przez Sprzedających akcji TV Polsat Spółce. Pozostała część ceny tj. łącznie 1.150.000.003,32 zł została zapłacona przez Spółkę w dniu sprzedaży akcji TV Polsat przez potrącenie wierzytelności Sprzedających z wierzytelnościami Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedających za Akcje objęte przez Sprzedających w sposób opisany powyżej. Potrącenie umowne zostało dokonane na podstawie następujących umów zawartych w dniu 20 kwietnia 2011 r.:

(i) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym I, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego I kwoty 203.129.865,30 zł wynikającej z objęcia przez Sprzedającego I 14.135.690 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego I z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 203.129.865,30 zł wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat;
(ii) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym II, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego II kwoty 35.846.338,62 zł wynikającej z objęcia przez Sprzedającego II 2.494.526 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego II z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 35.846.338,62 zł wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat;
(iii) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym III, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego III kwoty 774.370.157,64 zł wynikającej z objęcia przez Sprzedającego III 53.887.972 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego III z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 774.370.157,64 zł wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat;
(iv) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym IV, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego IV kwoty 136.653.641,76 PLN wynikającej z objęcia przez Sprzedającego IV 9.509.648 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego IV z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 136.653.641,76 PLN wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat.

Umowy Sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz Umowy potrącenia zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

IV. Podwyższenie kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu

Zarząd Spółki informuje także, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. wydał Sprzedającym dokumenty objętych przez nich Akcji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.201.113,44 złotych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 13.934.113,44 złotych i dzieli się na 348.352.836 akcji.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 527.770.337.

Podwyższenie nastąpiło w wyniku wydania Sprzedającym dokumentów Akcji tj.

(i) Sprzedającemu I wydano 14.135.690 ,
(ii) Sprzedającemu II wydano 2.494.526,
(iii) Sprzedającemu III wydano 53.887.972,
(iv) Sprzedającemu IV wydano 9.509.648,

akcji serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2011 z dnia 6 stycznia 2011 r.

V. Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat

W wyniku zawarcia Umów Sprzedaży Akcji Sprzedawanych ze Sprzedającymi, Spółka nabyła akcje TV Polsat, tj. łącznie 2.369.467 akcji w kapitale zakładowym TV Polsat stanowiących 100% kapitału zakładowego TV Polsat, uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, o wartości nominalnej 100 zł każda za łączną cenę 3.750.000.003,32 zł. Nabycie akcji TV Polsat stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Panowie Zygmunt Solorz-Żak oraz Heronim Ruta są członkami Rady Nadzorczej Spółki. Spółka (poprzez Polaris Finance B.V.) oraz TV Polsat (poprzez Sprzedającego III) są podmiotami kontrolowanymi przez Pana Zygmunta Solorza - Żak. Polaris Finance B.V. posiada 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 65,23% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 341.967.501 głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki stanowiących 76,38% łącznej liczby głosów. Jedynym akcjonariuszem Sprzedającego III, który sprzedał Spółce ok. 67,34% akcji TV Polsat jest Pan Zygmunt Solorz-Żak. Jedynym akcjonariuszem Sprzedającego IV, który sprzedał Spółce ok. 11,88% akcji TV Polsat jest Pan Heronim Ruta (wszystkie podane w niniejszym akapicie wartości odnoszą się do kapitału zakładowego przed dokonaniem jego podwyższenia w ramach kapitału warunkowego).

Finansowanie nabycia akcji TV Polsat będzie pochodziło z kredytów, które zostały udzielone na podstawie zawartej przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umowy kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) (Umowa Kredytu) oraz umowy kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) (Umowa Kredytu Pomostowego), o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r., a w części poprzez umowne potrącenie wierzytelności Spółki wobec Sprzedających z tytułu zapłaty za Akcje a wierzytelności Sprzedających wobec Spółki z tytułu zapłaty części ceny za akcje TV Polsat z tytułu ich sprzedaży na rzecz Spółki, które nastąpiło 20 kwietnia 2011 roku, i zostało opisane we wcześniejszej części niniejszego raportu.

Nabycie akcji TV Polsat ma charakter strategicznej i długoterminowej inwestycji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1, Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
18/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014