Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW

Data: 
11 maj 2011

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 10 maja 2011 r. otrzymał uchwałę nr 404/11 z dnia 10 maja 2011 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda i nadać im kod ISIN PLCFRPT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCFRPT00013.

Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCFRPT00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem ISIN PLCFRPT00013 w/w akcji Spółki oraz o liczbie akcji oznaczonych tym samym kodem zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
30/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014