Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości

Data: 
11 lip 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) informuje o zawarciu w dniu 10 lipca 2014 r. umowy zastawów finansowego i rejestrowego (ang. Agreement For The Financial and Registered Pledges over Shares) przez spółkę pośrednio zależną od Spółki – Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”) z Citicorp Trustee Company Limited („Citicorp”), na podstawie której Polkomtel ustanowił zastaw finansowy oraz rejestrowy na 20.000 akcji imiennych serii B swojej spółki zależnej Plus TM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna („Plus TM”) o wartości nominalnej 50,00 zł każda, stanowiących 95,24% kapitału zakładowego Plus TM („Akcje”), na rzecz Citicorp, pełniącego funkcję agenta ds. zabezpieczeń.

Ustanowienie zastawu na Akcjach jest kolejną czynnością ustanowienia zabezpieczenia w związku z zawartą przez spółki pośrednio zależne od Cyfrowego Polsatu – Eileme 2 AB (publ), Eileme 3 AB (publ), Eileme 4 AB (publ) oraz Polkomtel – w dniu 17 czerwca 2013 roku Umowy Kredytów PLK (ang. Senior Facilities Agreement).

Spółka posiada pośrednio, przez swoje spółki zależne – Metelem Holding Company Limited i Polkomtel – 100% akcji w Plus TM, uprawniających do 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Plus TM. Spółka traktuje Akcje jako inwestycję długoterminową. Łączna wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Polkomtel wynosi 1.340,7 mln zł.

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Spółką, Polkomtelem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę lub Polkomtel a Citicorp i osobami zarządzającymi Citicorp.

Akcje zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
59/2014
Ostatnia aktualizacja 05.09.2014