Ujawnienie informacji opóźnionej

Data: 
14 lis 2013

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o podjęciu decyzji o podaniu do publicznej wiadomości treści informacji poufnej, w odniesieniu do której Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu jej ujawnienia, a która została przekazana Komisji Nadzoru Finansowego wraz z informacją o opóźnieniu jej ujawnienia w dniu 4 października 2013 r. (opóźnienie ujawnienia nastąpiło na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych).

Informacją poufną, której ujawnienie zostało opóźnione, było zawarcie umowy dotyczącej przystąpienia do rozmów i negocjacji potencjalnie prowadzących do nabycia udziałów spółki Metelem Holding Company Limited ("Metelem") przez Spółkę.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014