Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 16 stycznia 2014 roku

Data: 
17 sty 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2014 roku.

Załącznik: Treści uchwał (.pdf)

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2014
Ostatnia aktualizacja 16.09.2014