Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

Data: 
29 sty 2010

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2009 rok - 18 marca 2010 roku

II. Skonsolidowane raporty kwartale

- za I kwartał 2010 roku - 11 maja 2010 roku,
- za III kwartał 2010 roku - 5 listopada 2010 roku.

III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku - 26 sierpnia 2010 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2009 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Spółka, nie przekaże do publicznej wiadomości odrębnego raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2009 roku, gdyż w wyniku zmiany przepisów regulujących obowiązki informacyjne emitentów w zakresie publikacji raportów okresowych Spółka została zwolniona z obowiązku przekazania takich raportów.


Podstawa prawna: Paragraf 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
4/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014