Standard & Poor's Rating Services podtrzymał rating na poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą

Data: 
30 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services (S&P) podtrzymała długoterminowy korporacyjny rating kredytowy przyznany Spółce na poziomie 'BB' ze stabilną perspektywą. Jednocześnie S&P przyznała długoterminowy rating na poziomie 'BB' dla kredytu terminowego denominowanego w polskich złotych do maksymalnej kwoty w wysokości 2,5 mld zł oraz wielowalutowego kredytu rewolwingowego do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość 500 mln zł, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję tym, że Spółka podjęła istotne, skuteczne działania zmierzające do finalizacji transakcji nabycia Metelem Holdings Company Ltd. (Metelem), spółki kontrolującej Polkomtel Sp. z o.o., w tym pozyskała środki do zrefinansowania istniejącego zadłużenia, spełniając tym samym najważniejsze warunki zawieszające warunkowych umów inwestycyjnych dot. nabycia udziałów w Metelem.

W opinii agencji, integracja największych w Polsce platformy płatnej telewizji oraz operatora telefonii komórkowej istotnie zdywersyfikuje i zwiększy skalę działalności Cyfrowego Polsatu. Wobec powyższego agencja S&P podwyższyła ocenę profilu ryzyka biznesowego z fair do satisfactory.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
35/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014