Spłata przez Cyfrowy Polsat całości zadłużenia z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego z 2011 roku oraz zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych

Data: 
08 maj 2014

W nawiązaniu do raportu bieżącego spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) nr 26/2014 dotyczącego zawarcia przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej, tj. umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r. (Umowa Kredytów), Zarząd Spółki informuje o spłacie w dniu 7 maja 2014 r. całości zadłużenia z tytułu:

  1. kredytu niepodporządkowanego udzielonego Spółce na podstawie umowy kredytu niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., z uwzględnieniem zmian, oraz
  2. zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes) wyemitowanych przez spółkę Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), zgodnie z warunkami umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r.

O zawarciu umowy kredytu wskazanego w punkcie (1) powyżej Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 z 31 marca 2011 r. O emisji obligacji wskazanych w punkcie (2)powyżej przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) oraz ich warunkach Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z 20 maja 2011 r. Spłata zadłużenia z tytułu obligacji, o których mowa w punkcie (2) powyżej, wiązała się ze spłatą przez Spółkę zadłużenia z tytułu niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A, objętych w całości przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), o emisji których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z 20 maja 2011 r.

¦rodki na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu oraz obligacji, o których mowa powyżej, pochodziły z kredytu terminowego udzielonego Spółce na podstawie Umowy Kredytów.

Spłata całości zadłużenia z tytułu umowy kredytu wskazanej w punkcie (1) powyżej oraz obligacji wskazanych w punkcie (2) jest jednym z warunków zobowiązania Spółki do wyemitowania na rzecz wspólników spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem) akcji nowej emisji oraz zobowiązania wspólników Metelem do objęcia tych akcji i ich opłacenia wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Metelem, na podstawie umów inwestycyjnych zawartych przez Spółkę ze wspólnikami Metelem w dniach 14 listopada 2013 r. oraz 19 grudnia 2013 r., o których Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 22/2013 (14 listopada 2013 r.) oraz 27/2013 (19 grudnia 2013 r.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
38/2014
Ostatnia aktualizacja 02.10.2014