Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu

Data: 
31 mar 2010

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 7/2010 z dnia 9 marca 2010 roku - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 8 marca 2010 roku. - Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), informuje iż w dniu 31 marca 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 marca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki. Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 marca 2010 roku. w ten sposób, że:

Art. 8 o dotychczasowej treści

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu. Każda akcja serii D daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, zwykłych, na okaziciela.

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, zwykłych, na okaziciela.

zastępuje się nową treścią w brzmieniu:

Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2.500.000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2.500.000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7.500.000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175.000.000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166.917.501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166.917.502 - 175.000.000.

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75.000.000.

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5.825.000.

Art. 27 ust. 2 o dotychczasowej treści:

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają liczbę głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji, z zastrzeżeniem, że akcje serii od A do D dają na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.

Zostaje skreślony.

Dotychczasowe ust. 3 i 4 w Art. 27 Statutu Spółki oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i ust. 3.

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 marca 2010 roku, jest załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo na skutek zarejestrowania zmian w Statucie w dniu 22 marca 2010 roku zmieniła się liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się 268.325.000 akcji, które uprawniały do 455.825.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu ww. zmian na kapitał zakładowy składa się 268.325.000 akcji, które uprawniają do 447.742.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
Paragraf 38 ust. 1 pkt. 2 i paragraf 5. ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tekst jednolity Statutu Spółki

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014