Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Data: 
06 sty 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2010 r., na mocy którego zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. o kwotę nie wyższą niż 3.201.113,44 zł poprzez emisję nie więcej niż 80.027.836 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł każda. W wyniku rejestracji aktualna wartość nominalna warunkowego kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 3.420.154,24 zł.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r., przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii H emitowanych na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r.

Na dzień sporządzenia raportu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostały wyemitowane żadne akcje.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
2/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014