Rejestracja połączenia transgranicznego spółki Cyfrowy Polsat S.A. z M.Punkt Holdings Ltd

Data: 
19 mar 2011

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 marca 2010 roku powziął informację, że w dniu 14 marca 2011 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców transgranicznego połączenia Spółki ze spółką M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Themistokli Dervi 3; kod pocztowy 1066, Nikozja, Cypr. (Spółka Przejmowana).

Cyfrowy Polsat S.A. jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów, a od 1 czerwca 2010 także usług zintegrowanych - telewizji, Internetu i telefonii komórkowej.

M.Punkt Holdings Ltd., przed dokonanym połączeniem, była właścicielem wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (mPunkt), która specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.

Połączenie nastąpiło na zasadach określonych w art. 491 i następne, w szczególności art. 5161-51618 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych) oraz zgodnie z Sekcjami 201 I do 201 X Cypryjskiego Prawa Spółek, Cap 113, zmienionym przez Sekcję II ustawy Law N.186(I)/2007.

W następstwie połączenia:

(i) Spółka M.Punkt Holdings Ltd została rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz

(ii) Spółka Cyfrowy Polsat S.A. przejęła w drodze sukcesji uniwersalnej aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności prawo własności akcji w kapitale zakładowym mPunkt.

Transgraniczne połączenie obu spółek zostało przeprowadzone w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014