Rejestracja połączenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o.

Data: 
01 sty 2013

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka, Cyfrowy Polsat lub Spółka Przejmująca) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 roku powziął informację, że w dniu 31 grudnia 2012 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000254220 (CPT lub Spółka Przejmowana).
Połączenie nastąpiło poprzez:

  1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
  2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki CPT.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 19 października 2012 roku i opublikowanym w dniu 25 października 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 208, poz. 13971.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
01/2013
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014