Przystąpienie do negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych

Data: 
25 lis 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka oraz Polkomtel Sp. z o.o. („Polkomtel”), podmiot w 100% zależny wobec Spółki, przystąpiły do negocjacji ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Midas S.A. dotyczących nowych warunków współpracy w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych.

Intencją Spółki jest, aby nowe warunki współpracy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku oraz między innymi obejmowały zarówno pakiety danych zakupione w ramach wcześniej zawartych
porozumień, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku oraz nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku, jak również potencjalnie nowe pakiety danych,
które Spółka może nabyć w przyszłości.

W świetle dynamicznego tempa wzrostu liczby użytkowników usługi mobilnego internetu, jak również zużycia dotychczas zakupionych pakietów danych celem Zarządu Spółki jest stworzenie takiej rezerwy
pakietu danych, która umożliwi swobodny rozwój usług dostępu do Internetu w średnim terminie.

Korzystniejsze warunki pozyskania pakietów danych mogą przełożyć się bardziej atrakcyjną i konkurencyjną ofertę dla naszych klientów, a tym samym na szybsze tempo pozyskiwania klientów
usługi internetowej lub poprawić rentowność świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
72/2014
Ostatnia aktualizacja 18.12.2014