Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat SA...

Data: 
24 mar 2012

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 23 marca 2012 r. Spółka otrzymała od Sensor Overseas Ltd, z siedzibą w Nikozji (Cypr) (Sensor), informację o nabyciu w dniu 21 marca 2012 r. 25.341.272 akcji Spółki (Akcje).

Podmiotem dominującym wobec Sensor jest Pan Heronim Ruta, Członek Rady Nadzorczej Spółki.

Przed przeniesieniem własności Akcji, Sensor nie posiadał akcji Spółki.

Po przeniesieniu własności Akcji Sensor posiada 25.341.272 akcje Spółki, stanowiące 7,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 50.382.647 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

  • 25.041.375 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 7,19% kapitału zakładowego, uprawniających do 50.082.750 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
  • 299.897 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,09% kapitału zakładowego, uprawniających do 299.897 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poza Sensor nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Pana Heronima Ruty posiadające akcje Spółki, jak również Pan Heronim Ruta nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Ponadto nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Sensor posiadające akcje Spółki, jak również Sensor nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
7/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014