Podwyższenie ratingu przez Standard & Poor's Rating Services

Data: 
14 cze 2012

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat, Spółka) informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services (S&P) podwyższyła korporacyjny rating kredytowy dla spółki Cyfrowy Polsat z poziomu 'BB-' do 'BB' ze stabilną perspektywą. S&P podwyższyła także z 'BB-' do 'BB' długoterminowy rating dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Agencja uzasadniła swoją decyzję zmniejszeniem poziomu ryzyka finansowego Grupy Cyfrowego Polsatu, jak również utrzymaniem dotychczasowej polityki finansowej Spółki zmierzającej do dalszej redukcji poziomu zadłużenia w przyszłości.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
17/2012
Ostatnia aktualizacja 08.12.2014