Podwyższenie ratingu przez Moody's Investors Service

Data: 
23 lip 2012

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat, Spółka) informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody's) podwyższyła korporacyjny rating kredytowy dla spółki Cyfrowy Polsat do poziomu 'Ba2' z 'Ba3'. Moody's podwyższyła także rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 roku wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB do poziomu 'Ba2' z 'Ba3'. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Agencja Moody's podała w swoim komunikacie, że korporacyjny rating kredytowy na poziomie 'Ba2' odzwierciedla bardzo dobre wyniki operacyjne Cyfrowego Polsatu osiągnięte po czterech pełnych kwartałach integracji z Telewizją Polsat, a także efekty synergii wynikające z połączenia i przekładające się na znaczącą poprawę profilu finansowego Spółki.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
21/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014