Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów

Data: 
11 maj 2008

Dot.: Oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznych wraz z danymi jednostkowymi

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z § 87 ust. 1 oraz ust. 4  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) (Rozporządzenie) skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne Spółki będą zawierały jednostkowe kwartalne informacje finansowe oraz jednostkowe półroczne informacje finansowe dotyczące Spółki, wymagane Rozporządzeniem.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
10/2008
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014