Opinia prawna dotycząca art. 419 KSH oraz wyjaśnienia dotyczące projektu uchwały przekazane akcjonariuszom w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 
20 sty 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść następujących dokumentów:

  1. opinia prawna dotycząca interpretacji art. 419 Kodeksu spółek handlowych w kontekście trybu głosowania przez Walne Zgromadzenia Spółki nad uchwałami dotyczącymi warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; oraz
  2. pisemna wersja odpowiedzi udzielonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej interpretacji paragrafu 4 projektu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I.

W dniu 16 stycznia 2014 r., podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy Spółki, istotne elementy opinii, o której mowa w punkcie (1) powyżej, oraz odpowiedzi, o której mowa w punkcie (2) powyżej, zostały zaprezentowane ustnie przez doradców prawnych Spółki w trybie przewidzianym w art. 428 par. 1 Kodeksu spółek handlowych. Mając na uwadze istotność poruszonych kwestii formalnych, jak również mając na celu zapewnienie akcjonariuszom Spółki dostępu do istotnych, zdaniem Zarządu, informacji przekazanych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki podjął decyzję o udostępnieniu do publicznej wiadomości treści dokumentów, o których mowa powyżej.

Załączniki:

  1. Opinia prawna (.pdf)
  2. Odpowiedzi (.pdf)

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
RB_6_2014.pdf 157.45 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
6/2014
Ostatnia aktualizacja 16.09.2014