Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
16 sty 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 16 stycznia 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 23 stycznia 2014 r. do godziny 10:00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
3/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014