Niepubliczna oferta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
03 maj 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat) niniejszym informuje, że szwedzka spółka w pełni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (Emitent), zamierza przeprowadzić niepubliczną ofertę stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 350 milionów euro (Obligacje). Obligacje będą stanowić niepodporządkowane zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych.

Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem z posiadanymi z środkami finansowymi, jeżeli będzie to konieczne, na spłatę w całości swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat, sfinalizowanego w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Niniejszy raport bieżący nie jest ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do składania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowień Przepisu 144A wydanego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami (Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. (FSMA) oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
24/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014