Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
27 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu  27 maja 2014 r. spółka pośrednio zależna od Spółki - Eileme 1 AB (publ) (Eileme 1) wystawiła na rzecz spółki zależnej Spółki - Metelem Holding Company Limited (Metelem) dłużny papier wartościowy (szw. löpande skuldebrev), wyemitowany pod prawem szwedzkim (Dłużny Papier Wartościowy), w związku z przekazaniem Eileme 1 przez Metelem środków w wysokości 283,436,543 USD (tj. ok. 865.388.453,10 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2014 r.)  przeznaczonych na spłatę całości zadłużenia oraz umorzenie wyemitowanych przez Eileme 1 obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i o oprocentowaniu 14,25% (Obligacje PIK Notes). Wartość ewidencyjna Dłużnego Papieru Wartościowego w księgach rachunkowych Metelem wynosi 863.517.771,90 PLN. 

Dłużny Papier Wartościowy inkorporuje w sobie zobowiązanie Eileme 1 do zapłaty 283,436,543 USD (tj. ok. 865.388.453,10 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 maja 2014 r.) wraz z odsetkami na rzecz Metelem w dniu 15 lutego 2020 r. lub w innym terminie uzgodnionym przez Eileme 1 i Metelem. Eileme 1 może w każdym czasie spłacić całość lub część kwoty głównej i/lub odsetek, jeżeli powiadomi o tym Metelem z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych.

Przekazane Eileme 1 przez Metelem środki pochodziły z podwyższenia kapitału Metelem, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 50/2014 z 23 maja 2014 r.

Spółka posiada pośrednio, przez swoją 100% spółkę zależną - Metelem, 100% udziałów w Eileme 1. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Eileme 1 i osobami nią zarządzającymi.
Dłużny Papier Wartościowy został uznany za aktywo o znacznej wartości, gdyż jego wartość przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Wystawienie Dłużnego Papieru Wartościowego przez Eileme 1 na rzecz Metelem jest jednym z działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem poprzez spłacenie przez Eileme 1 zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez Eileme 1 Obligacji PIK Notes, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2014 z 30 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
51/2014
Ostatnia aktualizacja 02.10.2014