Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Metelem Holding Company Limited

Data: 
23 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu  23 maja 2014 r. Spółka objęła 212.000 nieuprzywilejowanych nowych udziałów (Nowe Udziały) w podwyższonym kapitale zakładowym swojej spółki zależnej - Metelem Holding Company Limited (Metelem), o wartości nominalnej 1 EUR (tj. ok. 4,15 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy i cenie emisyjnej 1.000 EUR (tj. ok. 4.152 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy. Łączna cena emisyjna Nowych Udziałów wynosi 212.000.000 EUR (tj. 880.308.800 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.). Wartość ewidencyjna Nowych Udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 883.515.437,80 PLN.

Nowe Udziały stanowią ok. 9,6% kapitału zakładowego Metelem  i uprawniają do ok. 9,6% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Metelem.

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Metelem, Spółka posiadała 2.000.325 udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 2.000.325 EUR (tj. 8.306.149,53 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), stanowiących 100% kapitału zakładowego Metelem. Obecnie Spółka posiada 2.212.325 udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 2.212.325 EUR (tj. 9.186.458,33 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), stanowiących nadal 100% udziałów w Metelem.

Spółka traktuje Nowe Udziały jako długoterminową inwestycję. Objęcie Nowych Udziałów zostało sfinansowane przez Spółkę ze środków własnych oraz środków z kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego udzielonych Spółce na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z 11 kwietnia 2014 r.

Spółka jest jedynym wspólnikiem Metelem. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Metelem i osobami zarządzającymi Metelem.

Nowe Udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podwyższenie kapitału zakładowego Metelem jest jednym z działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem poprzez spłacenie przez Eileme 1 AB (publ), spółkę zależną Metelem, zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez Eileme 1 AB (publ) obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu 14,25%, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2014 z 30 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
50/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014