Moody's zmienił rating Cyfrowego Polsatu oraz nadał rating spółce Eileme 2 AB (publ), spółce zależnej Metelem Holding Company Limited

Data: 
13 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat, Spółka) informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody's) zmieniła rating dla Cyfrowego Polsatu oraz nadała rating spółce Eileme 2 AB (publ) (Eileme 2), kontrolującej pośrednio 100% udziałów w spółce Polkomtel Sp. z o.o. (Polkomtel).  Decyzje ratingowe zamykają proces przeglądu rozpoczęty przez agencję dnia 19 listopada 2013 roku w następstwie ogłoszenia przez Cyfrowy Polsat warunkowej umowy inwestycyjnej prowadzącej do nabycia udziałów w spółce Metelem Holding Company Limited, spółki kontrolującej pośrednio Polkomtel, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami agencja ratingowa Moody's obniżyła rating korporacyjny (CFR) Cyfrowego Polsatu do poziomu Ba3, z perspektywą stabilną.

Rating Ba3 odzwierciedla istotnie wyższy poziom zadłużenia Spółki po przejęciu Polkomtelu oraz ekspozycję połączonej grupy na wahania kursów walut, wynikającą z tego, że część zadłużenia Polkomtelu denominowana jest w walutach obcych. Jednocześnie uwzględnione zostały korzyści dla profilu biznesowego Spółki związane z przejęciem Polkomtelu, obejmujące m.in. istotny wzrost skali oraz potencjalne zwiększenie ARPU wynikające z możliwości pakietyzacji usług i cross-sellingu do  szerszej bazy klientów. Na ocenę ratingową pozytywnie wpłynęła również silna pozycja Spółki na rynku oraz jej wysoka płynność połączona z wysokim poziomem generowanych przepływów wolnych środków pieniężnych.

Jednocześnie agencja Moody's nadała korporacyjny rating spółce Eileme 2 na poziomie Ba3 z perspektywą stabilną.
Rating przypisany Eileme 2 uwzględnia oczekiwaną poprawę wiarygodności kredytowej Polkomtelu po włączeniu w struktury finansowe Cyfrowego Polsatu oraz korzyści dla profilu biznesowego operatora po integracji, obejmujące m.in. wyższe ARPU i niższy churn wynikające z możliwości pakietyzacji usług i cross-sellingu do szerszej bazy klientów. W uzasadnieniu agencja Moody's podkreśliła wiodącą pozycję Polkomtelu na polskim rynku telefonii komórkowej, jak również stabilną, wysoką rentowność spółki oraz silne przepływy pieniężne i systematyczne obniżanie zadłużenia. 

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
43/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014