Moody's Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredytowy Ba3 oraz tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat...

Data: 
03 maj 2011

Moody's Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredytowy Ba3 oraz tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ)

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Cyfrowy Polsat) informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody's) przyznała spółce Cyfrowy Polsat rating kredytowy (ang. corporate family rating - CFR) Ba3. Moody's przyznał także tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. (Obligacje), które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Perspektywy obu ratingów są stabilne.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Niniejszy raport bieżący nie jest ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do składania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowień Przepisu 144A wydanego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami (Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. (FSMA) oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014