Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku

Data: 
06 cze 2012

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), niniejszym, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2012 roku (.pdf)

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 czerwca 2012 roku reprezentowanych było ogółem 427.408.096 głosów, stanowiących 80,89% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2012
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014