Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010 r.

Data: 
25 cze 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010.

Akcjonariusz    Liczba głosów   Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2010 roku   Udział w ogólnej liczbie głosów
Polaris Fianance B.V

 341.967.501 

 88,5%

 76,4%

Zygmunt Solorz-Żak

 21.207.500 

 5,5%

 4,7%

Razem

 363.175.001 

 94,0%

 81,1%

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2010 roku reprezentowanych było ogółem 386.454.908 głosów, stanowiących 86,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
20/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014