Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
21 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 20 maja 2014 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, wystosowane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie) oraz na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o Obrocie) oraz wystosowane na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie zawiadomienia od Karswell Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr (Karswell) oraz Argumenol Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr (Argumenol), podmiotów bezpośrednio zależnych od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, od Pola Investments Ltd., z siedzibą w Nikozji, Cypr (Pola), podmiotu pośrednio zależnego od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tj. TiVi Foundation, z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (TiVi Foundation), oraz od Reddev Investments Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr (Reddev), podmiotu pośrednio zależnego od Pana Zygmunta Solorza-Żaka oraz TiVi Foundation, w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest Pola.

Otrzymane zawiadomienia dotyczą: (i) zmiany udziału Pana Zygmunta Solorza-Żaka (pośrednio), Karswell (bezpośrednio) oraz Argumenol (bezpośrednio) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz pośredniego nabycia akcji Spółki przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, wynikających z wydania 291.193.180 akcji nowej emisji Spółki wspólnikom spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem), z których Karswell oraz Argumenol, nabyły poza rynkiem regulowanym, odpowiednio, 157.988.268 oraz 58.063.948 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J o wartości nominalnej 0,04 zł każda, które zostały opłacone wkładem niepieniężnym w postaci, odpowiednio, 1.085.286 oraz 398.865 udziałów w Metelem należących do, odpowiednio, Karswell oraz Argumenol (cena emisyjna jednej akcji opłacanej w ten sposób wyniosła 21,12 zł) (Emisja Nowych Akcji); (ii) zmiany udziału Pola (bezpośrednio) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wynikającego z Emisji Nowych Akcji oraz zbycia w dniu 20 maja 2014 r. w drodze aportu na rzecz Reddev 154.204.296 akcji Spółki; oraz (iii) pośredniego nabycia akcji Spółki przez Pola oraz zmiany udziału Reddev (bezpośrednio) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku nabycia w dniu 20 maja 2014 r. przez Reddev w drodze aportu od Pola 154.204.296 akcji Spółki.

1. Pola

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, przed Emisją Nowych Akcji Pola, spółka pośrednio zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której podmiotem bezpośrednio dominującym jest podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tj. TiVi Foundation, posiadała bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola, po Emisji Nowych Akcji Pola posiadała bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Karswell

Zgodnie z treścią zawiadomienia Karswell z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, przed Emisją Nowych Akcji Karswell, podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, nie posiadał akcji Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Karswell, po Emisji Nowych Akcji Karswell posiada 157.988.268 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 24,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 157.988.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Karswell, nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki, jak również Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, oraz w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia, tj. od dnia 20 maja 2014 r., Karswell nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Argumenol

Zgodnie z treścią zawiadomienia Argumenol z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, przed Emisją Nowych Akcji Argumenol, podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, nie posiadał akcji Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Argumenol, po Emisji Nowych Akcji Argumenol posiada 58.063.948 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Argumenol, nie istnieją podmioty zależne od Argumenol posiadające akcje Spółki, jak również Argumenol nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

4. Pan Zygmunt Solorz-Żak

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie oraz art. 160 Ustawy o Obrocie, przed Emisją Nowych Akcji Pola, spółka pośrednio zależna od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której podmiotem bezpośrednio dominującym jest podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tj. TiVi Foundation, posiadała łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 44,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 58,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 43,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,79% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, po Emisji Nowych Akcji Pola posiada łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto, zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, po Emisji Nowych Akcji Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada za pośrednictwem Karswell i Argumenol łącznie 216.052.216 akcji Spółki, stanowiących 33,78% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 216.052.216 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:

 1. 157.988.268 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Karswell, stanowiących 24,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 157.988.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 19,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 58.063.948 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Argumenol, stanowiących 9,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 58.063.948 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, po Emisji Nowych Akcji podmioty, o których mowa powyżej, posiadają łącznie 370.256.512 akcji Spółki, stanowiących 57,89% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 522.761.388 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pana Zygmunta Solorza-Żaka, poza wymienionymi powyżej podmiotami nie istnieją inne podmioty zależne od Pana Zygmunta Solorza-Żaka posiadające akcje Spółki, jak również Pan Zygmunt Solorz-Żak nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

5. Pola - Reddev

W dniu 20 maja 2014 r., zawiadomieniem wystosowanym na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, Pola poinformowała Spółkę o zbyciu w dniu 20 maja 2014 r. w drodze aportu na rzecz Reddev, podmiotu bezpośrednio zależnego od Pola, 154.204.296 akcji Spółki (Transakcja Zbycia).

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, przed Transakcją Zbycia Pola posiadała bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2.  1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pola, po Transakcji Zbycia, Pola nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

W dniu 20 maja 2014 r., zawiadomieniem wystosowanym na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, Reddev poinformowała Spółkę o nabyciu w dniu 20 maja 2014 r. w drodze aportu od Pola 154.204.296 akcji Spółki (Transakcja Nabycia).

Zgodnie z treścią zawiadomienia Reddev z dnia 20 maja 2014 r. wystosowanego na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, po Transakcji Nabycia Reddev posiada bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Reddev, przed Transakcją Nabycia, Reddev nie posiadała żadnych akcji Spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Reddev, nie istnieją podmioty zależne od Reddev posiadające akcje Spółki, jak również Reddev nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, oraz w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia, tj. od dnia 20 maja 2014 r., Reddev nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu 20 maja 2014 r., kolejnym zawiadomieniem wystosowanym na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, Pola poinformowała Spółkę o pośrednim nabyciu, w wyniku nabycia w dniu 20 maja 2014 r. przez podmiot bezpośrednio zależny od Pola, tj. Reddev, w drodze aportu od Pola, 154.204.296 akcji Spółki (Pośrednie Nabycie).

Zgodnie z treścią kolejnego zawiadomienia Pola, przed Pośrednim Nabyciem Pola posiadała bezpośrednio 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią kolejnego zawiadomienia Pola, po Pośrednim Nabyciu Pola posiada za pośrednictwem Reddev, podmiotu bezpośrednio zależnego od Pola, 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:

 1. 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez Reddev, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
 2. 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Reddev, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią kolejnego zawiadomienia Pola, poza Reddev nie istnieją podmioty zależne od Pola posiadające akcje Spółki, jak również Pola nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, oraz w okresie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia, tj. od dnia 20 maja 2014 r., Pola nie zamierza dalej zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Kategoria: 
Numer Raportu: 
47/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014