Informacja uzupełniająca do zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o pośrednim nabyciu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
27 maj 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, informację uzupełniającą do zawiadomienia złożonego przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka w dniu 20 maja 2014 r. (Zawiadomienie), o otrzymaniu oraz treści którego Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

Informacja uzupełniająca do Zawiadomienia, o której mowa powyżej, została złożona w związku z powzięciem przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka w dniu 21 maja 2014 r. informacji o wniesieniu w dniu 20 maja 2014 r. przez spółkę Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr (Pola), spółkę pośrednio zależną od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której podmiotem bezpośrednio dominującym jest podmiot bezpośrednio zależny od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tj. TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein (TiVi Foundation), wszystkich posiadanych bezpośrednio przez Pola akcji Spółki aportem do spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (Reddev), spółki pośrednio zależnej od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, w stosunku do której podmiotem bezpośrednio dominującym jest Pola (Wniesienie Akcji). W związku z Wniesieniem Akcji zmianie uległa informacja na temat jednego z podmiotów pośrednio zależnych od Pana Zygmunta Solorza-Żaka posiadających bezpośrednio akcje Spółki.

Zgodnie z treścią informacji uzupełniającej do Zawiadomienia, po rejestracji w dniu 14 maja 2014 r. na rachunkach papierów wartościowych ich nabywców 291.193.180 akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz serii J wyemitowanych przez Spółkę, jednakże przed Wniesieniem Akcji, Pola posiadała bezpośrednio łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składały się:
(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią informacji uzupełniającej do Zawiadomienia, po Wniesieniu Akcji Pola posiada pośrednio, tj. za pośrednictwem Reddev, podmiotu pośrednio o zależnego od Pana Zygmunta Solorza-Żaka (za pośrednictwem TiVi Foundation i Pola), w stosunku do którego podmiotem bezpośrednio dominującym jest Pola, łącznie 154.204.296 akcji Spółki, stanowiących 24,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 306.709.172 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 37,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na które składają się:
(a) 152.504.876 akcji imiennych uprzywilejowanych posiadanych przez Reddev, stanowiących 23,85% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 305.009.752 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 37,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz
(b) 1.699.420 akcji zwykłych na okaziciela posiadanych przez Reddev, stanowiących 0,27% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.699.420 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią informacji uzupełniającej do Zawiadomienia, bez zmian pozostają zamieszczone w Zawiadomieniu informacje na temat:
(i) liczby akcji Spółki posiadanych przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka za pośrednictwem spółek Karswell Limited i Argumenol Investment Company Limited oraz
(ii) łącznej liczby akcji Spółki posiadanych przez podmioty zależne od Pana Zygmunta Solorza-Żaka i ich udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią informacji uzupełniającej do Zawiadomienia, poza wymienionymi powyżej podmiotami nie istnieją inne podmioty zależne od Pana Zygmunta Solorza-Żaka posiadające akcje Spółki, jak również Pan Zygmunt Solorz-Żak nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
52/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014