Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z Nagravision SA (umowa znacząca)

Data: 
31 mar 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 31 marca 2010 roku został podpisany aneks numer 4 do umowy z dnia 2 listopada 2004 roku pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. i Nagravision SA (Nagravision) dotyczącej wynajęcia, licencji i instalacji systemu dostępu warunkowego i sprzedaży kart dostępu warunkowego Nagravision.

Z tytułu opłaty za wynajęcie, licencję i wsparcie techniczne systemu dostępu warunkowego Spółka zapłaci na rzecz Nagravision S.A. miesięczną opłatę w ustalonej wysokości wyrażoną w euro, gdzie podstawą jej wyliczenia jest liczba zdefiniowanych umową abonentów. Dodatkowo, z tytułu zakupu kart dostępu warunkowego Spółka zapłaci na rzecz Nagravision ustaloną stawkę, wyrażoną w euro, za każdą kupioną kartę.

Wartość zawartego aneksu zależy od liczby abonentów według których jest płacona opłata miesięczna za wynajęcie, licencję i wsparcie techniczne systemu dostępu warunkowego, liczby zakupionych kart oraz od kursu wymiany PLN/euro. Spółka oszacowała, iż wartość aneksu, w okresie trwania umowy, do 31 grudnia 2020 roku, wyniesie około 356 milionów zł, przyjmując kurs PLN/EUR na poziomie 3,8622 zł za 1 EUR, kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 marca 2010 roku, estymowaną liczbę abonentów od których naliczana jest opłata oraz estymowaną liczbę kart, którą Spółka zakupi w trakcie trwania umowy.

Warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Aneks do umowy został uznany za znaczący w związku z tym iż jego wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
11/2010
Ostatnia aktualizacja 07.10.2014