Doręczenie przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 roku

Data: 
08 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) niniejszym informuje o złożeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez jej spółkę zależną - Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (Cyfrowy Polsat Finance) - zawiadomienia o umorzeniu (ang. notice of redemption) wszystkich wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR z terminem zapadalności w 2018 roku i oprocentowaniu 7,125% (ang. EUR 350,000,000 7.125% Senior Secured Notes due 2018) (Obligacje SSN).

O emisji Obligacji SSN przez Cyfrowy Polsat Finance oraz ich warunkach Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z 20 maja 2011 r.

Umorzenie Obligacji SSN ma nastąpić w dniu 8 maja 2014 r. (Dzień Umorzenia).

Umorzenie Obligacji SSN będzie możliwe po spełnieniu (bądĽ uchyleniu przez Cyfrowy Polsat Finance, według własnego uznania) następujących warunków:

(1) otrzymania przez Spółkę środków netto (ang. net cash proceeds) (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w kwocie wystarczającej na uiszczenie wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji SSN, na podstawie nowej umowy kredytów (ang. new senior facilities agreement), którą m.in. Spółka ma zawrzeć przed Dniem Umorzenia; oraz

(2) otrzymania przez Spółkę środków netto (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w kwocie wystarczającej na spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu zawartej m.in. przez Spółkę umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., ze zmianami, na podstawie nowej umowy kredytów, o której mowa w punkcie (1).

Obligacje zostaną umorzone po cenie równej 100% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o zmienną premię (ang. Applicable Fixed Rate Premium), obliczoną na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji (ang. Indenture), oraz o naliczone i należne odsetki w wysokości 33,25 EUR za każdy 1.000 EUR wartości nominalnej Obligacji do Dnia Umorzenia (bez tego dnia).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
25/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014