Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
03 mar 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30 marca 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2011 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

---

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 30 marca 2011 r.  (.pdf)

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 30 marca 2011 r. (.pdf)

Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 30 marca 2011 r. (.pdf)

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014