Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
06 lip 2011

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 sierpnia 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2011 roku.
3. Plan połączenia Spółki ze spółką mTel Sp. z o.o. wraz załącznikami.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - załącznik 
Projekty uchwał na NWZA - załącznik
Plan Połączenia - załącznik 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
53/2011
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014