Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Data: 
19 lis 2010

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 17 grudnia 2010 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii H.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii H.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 grudnia 2010 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 roku.
3. Uzasadnienie Zarządu do projektu Uchwały nr [11] w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 grudnia 2010 r.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 17 grudnia 2010 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 17 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) do projektu Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
32/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014