Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 
20 gru 2013

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2014 r., na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii I.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.

2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 r.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
28/2013
Ostatnia aktualizacja 05.10.2014