Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Data: 
07 mar 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 3 kwietnia 2014 r. na godzinę 11:00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego Spółki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
  2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 kwietnia 2014 r.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
16/2014
Ostatnia aktualizacja 16.09.2014