Zmiana w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A.

Data: 
28 paź 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Dominik Libicki, Prezes Zarządu, po dwudziestoletnim okresie pracy w Grupie Polsat złożył rezygnację, ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 28 października 2014 roku.

Powodem rezygnacji złożonej przez  Pana Dominika Libickiego, jest brak zgodności stanowisk co do sposobów realizacji strategii Grupy Cyfrowy Polsat S.A.

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 28 października 2014 roku przyjęła złożoną przez Pana Dominika Libickiego rezygnację oraz powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Tomasza Gillnera-Gorywodę.

Pan Tomasz Gillner-Gorywoda ma 56 lat. Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne. Od wielu lat zaangażowany w organach zarządczych spółek z grupy Elektrim S.A. Od 2011 roku pełnił funkcję Prokurenta i Dyrektora Generalnego Polkomtel Sp. z o.o.

Pan Tomasz Gillner-Gorywoda nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
67/2014
Ostatnia aktualizacja 29.10.2014