Zmiana w składzie Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Data: 
15 maj 2009

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Pan Maciej Gruber, Członek Zarządu ds. Finansowych, po siedmioletnim okresie pracy w Cyfrowym Polsacie S.A. złożył rezygnację, ze stanowiska członka zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 14 maja 2009 roku. Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 roku przyjęła złożoną przez Pana Macieja Grubera rezygnację oraz powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Tomasza Szeląga.

Tomasz Szeląg ma 32 lata. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny. W latach 2000-2003 był asystentem na swojej macierzystej Uczelni (Katedra Handlu Zagranicznego). W maju 2003 roku obronił doktorat na temat transakcji hedgingowych stosowanych przez światowych producentów miedzi i został adiunktem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W latach 2003 - 2004 zajmował też stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Równolegle z karierą naukową rozwijał karierę zawodową, zdobywając doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w obszarze finansów i inwestycji. Od 2003 roku pełnił funkcję Głównego Specjalisty Wydziału Ryzyka Walutowego w KGHM Polska Miedź SA, a następnie Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego. We wrześniu 2004 roku został Dyrektorem tego Departamentu. W grudniu 2004 roku został Dyrektorem Departamentu Zabezpieczeń KGHM i funkcję tę pełnił do marca 2007 roku. Od kwietnia 2007 roku do maja 2008 roku pracował jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu. W lipcu 2008 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Telefonii Dialog S.A., które sprawował do marca 2009 roku. W Telefonii Dialog S.A. odpowiadał za zarządzanie finansami, księgowość, kontroling i budżetowanie, nadzór właścicielski i inwestycje kapitałowe, logistykę i zakupy, zarządzanie projektami oraz IT.

Pan Tomasz Szeląg nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Maciejowi Gruberowi za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie swojej pracy na rzecz Spółki.

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
26/2009
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014