Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku

Data: 
07 maj 2010

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą decyzji o wypłacie premii za 2009 rok, a co za tym idzie konieczności skorygowania skonsolidowanego/jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki/Grupy w 2009 roku, przesunięty zostaje termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 roku  z 11 maja 2010 roku na 17 maja 2010 roku.

Podstawa prawna: Paragraf 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
13/2010
Ostatnia aktualizacja 21.10.2014