Zmiana terminu przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

Data: 
10 lut 2014

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku z dnia 26 lutego 2014 roku na dzień 27 lutego 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączone pliki: 
Kategoria: 
Numer Raportu: 
14/2014
Ostatnia aktualizacja 22.08.2014