Zgłoszenie sprzeciwów do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2014 r.

Data: 
17 sty 2014

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 stycznia 2014 r. zgłoszono trzy sprzeciwy do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostały zaprotokołowane.
Wszystkie sprzeciwy zgłoszono do uchwały nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączone pliki: 
RB_5_2014.pdf 244.26 KB
Kategoria: 
Numer Raportu: 
5/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014