Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziału zysku Cyfrowego Polsatu za rok 2013

Data: 
16 kwi 2014

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. pisma akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące ponad 5% kapitału zakładowego Spółki - spółki Sensor Overseas Limited (Akcjonariusz) - zawierającego zgłoszenie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 jest przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 kwietnia 2014 r. Informacje na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego porządku obrad oraz projektów uchwał zostały podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2014 z 2 kwietnia 2014 r.

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Akcjonariusza, podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę dywidendy za rok obrotowy 2013 w proponowanej przez Zarząd wysokości oraz odpowiednie ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy stanowią jeden z warunków zamknięcia transakcji nabycia przez Spółkę wszystkich udziałów spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem), podmiotu dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o.

Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 3 lit. (b) uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (Uchwała w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych) podjętej na potrzeby transakcji, o której mowa powyżej:

(a)  zaoferowanie przez Spółkę wspólnikom Metelem warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały w Sprawie Warrantów wymaga wcześniejszego podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie wypłaty przez Spółkę dywidendy w łącznej wysokości nie mniejszej niż 100 milionów złotych;

(b)  warunkiem wypłaty przez Spółkę dywidendy ustalonej w uchwale powołanej w punkcie (a) powyżej jest wydanie, przed dniem dywidendy, wspólnikom Metelem akcji zwykłych emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2014 r. (do nabycia których będą uprawniać warranty subskrypcyjne zaoferowane przez Spółkę) oraz nabycie przez Spółkę 1.675.672 udziałów Metelem, zatem dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy muszą przypadać po wydaniu akcji Spółki wspólnikom Metelem oraz nabyciu przez Spółkę udziałów Metelem.

Celem projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszanego przez Akcjonariusza jest:

(1)  powiązanie wypłaty dywidendy przez Spółkę za rok obrotowy 2013 z wcześniejszym spełnieniem warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych, omówionych szczegółowo w punkcie (a) powyżej;

(2)  wprowadzenie mechanizmu ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy z uwzględnieniem wcześniejszego spełnienia warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych.

Z uwagi na powyższe, zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy w relacji do dnia spełnienia się warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych. W przypadku spełnienia się tych warunków do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem), projekt uchwały przewiduje ustalenie dnia dywidendy na 22 maja 2014 r. zaś dnia wypłaty dywidendy na 6 czerwca 2014 r. W przypadku niespełnienia się ww. warunków do dnia 15 maja 2014 r. (włącznie z tym dniem), projekt uchwały ustala alternatywny termin spełnienia się warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych na dzień 18 lipca 2014 r. (włącznie z tym dniem), co pozwala ustalić dzień dywidendy na 25 lipca 2014 r. zaś dzień wypłaty dywidendy na 11 sierpnia 2014 r., tj. w odniesieniu do dnia dywidendy przed upływem końcowego terminu ustalonego przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z projektem uchwały zgłoszonym przez Akcjonariusza, w przypadku niespełnienia się warunków wskazanych w Uchwale w Sprawie Warrantów Subskrypcyjnych w żadnym ze wskazanych w projekcie uchwały terminach, część zysku przeznaczona pierwotnie do podziału i wypłaty akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy z możliwością jej wypłaty w formie zaliczki na poczet dywidendy.

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok 2013 nie modyfikuje zaproponowanych przez Zarząd kwot podziału zysku, w szczególności zaproponowanej przez Zarząd Spółki kwoty, która powinna być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Kategoria: 
Numer Raportu: 
27/2014
Ostatnia aktualizacja 06.10.2014